Penodi swyddog i arwain gwaith hybu a hyrwyddo'r Gymraeg yng Ngwynedd

Dyddiad: 10/03/2022
Iwan Hywel_Hunaniaith

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i fuddsoddi £203,880 i ddatblygu gwaith menter iaith y sir, mae Pen Swyddog newydd wedi ei benodi ar gyfer Hunaniaith.

 Wedi blynyddoedd o weithio yn y maes cynllunio iaith, bydd Iwan Hywel, sy’n byw yn Nyffryn Ogwen yn cychwyn ar y gwaith fel Pen Swyddog Hunaniaith ym mis Mai. Ar hyn o bryd, mae’n Arweinydd Tîm Mentrau Iaith Cymru.

 Meddai: “Mae hon yn swydd heriol ond cyffrous tu hwnt, mae gennym gyfle i sefydlu Hunaniaith fel menter iaith annibynnol fydd yn creu incwm fydd yn mynd nôl i hybu’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd.

 “Y pethau pwysicaf fydd cydweithio, efo mudiadau cymunedol eraill, a gwrando, pobl sy’n bwysig.

 “Drwy wrando ar lais pobl Gwynedd a'u cynnwys ymhob cam o’r ffordd  gallwn sicrhau y bydd y fenter Iaith yn gweithio er budd yr iaith a thrigolion ein sir, dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy i ddechrau ar y gwaith."

 Wrth groesawu Iwan Hywel ar ei benodiad, dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg:

 “Mae gan Gyngor Gwynedd hanes hir o hybu a gwarchod yr iaith. Rydan ni yn awyddus i weld Hunaniaith yn fenter iaith gref, a fydd yn y pendraw yn gweithredu yn annibynnol o’r Cyngor, gan arwain y gwaith o sicrhau dyfodol llewyrchus i’r Gymraeg mewn cymunedau ar hyd a lled ein sir.

 “Er mwyn cefnogi’r ymdrechion yma, mae Cabinet y Cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi dros £200,000 yn ychwanegol i hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yma yng Ngwynedd. Bydd hyn yn golygu cryfhau presenoldeb ymarferol staff Hunaniaith ar lawr gwlad yng nghymunedau Gwynedd.

 “Rydw i’n falch iawn o groesawu Iwan i’r swydd newydd fel Pen Swyddog Hunaniaith gan arwain ar y gwaith allweddol yma.

 “Wedi gweithio i Fentrau Iaith Cymru ers blynyddoedd, mae’n dod â phrofiad a brwdfrydedd dros y Gymraeg ac rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn dechrau ar y swydd ym mis Mai.”

 Ychwanegodd Dafydd Iwan, Cadeirydd Grŵp Strategol Hunaniaith:

 "Mae Hunaniaith yn ffodus iawn o gael un mor brofiadol ym maes y Mentrau Iaith i arwain y cyfnod newydd hwn yn ei hanes. Edrychaf ymlaen yn fawr i weld Iwan yn gafael yn yr awenau."

 LLUN: Bydd Iwan Hywel yn dechrau fel Pen Swyddog Hunaniaith ym mis Mai