Cynllunio blaenoriaethau Cyngor Gwynedd am y flwyddyn i ddod

Dyddiad: 16/03/2021

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi mabwysiadu cynllun sy’n amlinellu’r hyn y bydd y Cyngor yn ei gyflawni dros y 12 mis nesaf.

 

Mabwysiadwyd Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 yn wreiddiol ym mis Mawrth 2018. Mae’r meysydd blaenoriaeth yn cael eu hadolygu a’u diweddaru bob blwyddyn er mwyn sicrhau fod yr awdurdod yn parhau i gyflawni’r hyn sy’n cyfarch anghenion pobl Gwynedd.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

 

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac mae’n anorfod fod pandemig Covid-19 am barhau i gael effaith ar waith y Cyngor am y 12 mis nesaf hefyd.

 

“Prin neb fyddai wedi darogan flwyddyn yn ôl y byddai staff y Cyngor yn darparu Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu. Gyda sefyllfa Covid-19 mor anwadal, mae angen i ni fedru ymateb yn gyflym i anghenion pobl Gwynedd, ac os fydd angen i ni ddargyfeirio i wneud gwaith gwahanol yna mae angen bod yn realistig o ran y materion eraill y gallwn eu blaenoriaethu.”

 

Fel rhan o’r broses flynyddol o adolygu prif feysydd gwaith y Cyngor, roedd angen ystyried beth oedd wedi newid ers y llynedd, gan edrych ar y materion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a pholisi sy’n dylanwadu ar y Cyngor ac sy’n debygol o ddylanwadu ar bobl Gwynedd i’r dyfodol. 

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Siencyn: “Mae’r Cynllun yma’n cynnwys nifer o flaenoriaethau a phrosiectau sydd wedi eu datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf, a rhai newydd ar gyfer 2021/22. Mae angen cychwyn wrth ein traed, felly bydd gwaith yn cychwyn o greu Cynlluniau Adfywio Lleol a dwi’n edrych ymlaen i weld ffrwyth y gwaith hwn.

 

“Mae llawer o’r meysydd sydd wedi eu cynnwys o fewn rhai o’r prosiectau, megis ‘Trosglwyddiad unedau gwyliau o’r Dreth Gyngor i Drethi Busnes’ ac ‘Enwau llefydd cynhenid Cymreig’, wedi bod yn derbyn sylw fel rhan o waith y Cyngor ers rhai blynyddoedd wrth gwrs.

 

“Mae heriau penodol sydd wedi codi yn sgil argyfwng Covid-19 wedi amlygu’r problemau fwyfwy, ac felly rydym wedi blaenoriaethu rhai o’r materion allweddol yma fel materion fydd yn cael sylw manwl yn ystod 2021/22.

 

“Ond mae’n bwysig cydnabod hefyd, drwy galedi’r flwyddyn a fu, mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i gefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ein plith. Mae angen diolch a dathlu yr ymdrech honno, ac mae gennym gynlluniau fydd yn ceisio cynnal y momentwm hwnnw i’r dyfodol, megis Cefnogi Llesiant Pobl.

 

“Yn fwy nag erioed, mae Covid-19 wedi dangos pa mor ddibynnol ydym ni ar ein gilydd; a thrwy gydweithio â chyrff cyhoeddus eraill, y trydydd sector, busnesau a chymunedau, dwi’n obeithiol wrth edrych ymlaen at 2021/22 i’r sir arbennig hon.”

 

Mae fersiwn diweddaraf o Gynllun Cyngor Gwynedd, sy’n nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer y 12-mis nesaf ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunYCyngor neu am gopi papur, cysylltwch gyda’r Cyngor ar ebost cynlluncyngor@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771 000.