Blaentroed i gefnogi Pobl ifanc a Busnesau Gwynedd

Dyddiad: 17/03/2021

Mae Blaentroed yn gynllun arloesol cyffrous, sy’n cynnig cyfnod o waith a hyfforddiant i bobl ifanc yng Ngwynedd sydd heb swydd a chyfle i fusnesau lleol gael help heb gost wrth iddynt ail-agor ac adfer.

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio’r cynllun ‘Kickstart’, gwerth £2bn, sy’n anelu i greu miloedd o gyfleoedd gwaith am chwe mis i bobl ifanc heb fod angen i’r cyflogwr gyfrannu unrhyw arian. Gall fod yn anodd i fusnesau llai eu maint fanteisio ar y cynllun, felly gan fod cynifer o fusnesau bach yng Ngwynedd, sefydlwyd partneriaeth rhwng mentrau cymdeithasol yn Nantlle, Ogwen a Bro Ffestiniog ynghyd â Chyngor Gwynedd a Grŵp Llandrillo Menai i’w wneud yn haws i pobl ifanc a busnesau lleol gymryd rhan.

Ar yr hyn o bryd, mae tua 2,000 o bobl ifanc yng Ngwynedd rhwng 16 a 25 oed yn hawlio credyd cynhwysol neu'n ddi-waith. Amcan prosiect Blaentroed ydi ychwanegu gwerth i’r cynllun Kickstart, drwy helpu busnesau i gynnig cyfleoedd gwaith a gyrfa i bobl ifanc, gan cryfhau bywyd cymdeithasol ac economaidd y Sir yn yr un gwynt.

Dywedodd Ceri Cunnington o Gwmni Bro Ffestiniog a Dolan:

“Mae yna her anferthol yn wynebu ein pobl ifanc a’n cymunedau ni, ond rydym yn credu’n gryf bod yr her yma yn creu cyfleon unwaith mewn cenhedlaeth. Dyma gyfle i gosod cynsail o gyd-weithio a chefnogi ein pobl ifanc a’n heconomïau lleol i’r dyfodol.”

Dros y misoedd nesaf y nod ydi creu nifer o leoliadau gwaith cyffrous newydd ar draws Gwynedd.

Bydd 12 lleoliad cychwynnol yn cael eu creu dros y wythnosau nesaf ym Mro Ffestiniog, o fewn busnesau cymunedol fel CellB, Seren, Antur Stiniog, Y Dref Werdd a busnesau preifat fel Original Roofing Company, Caffi’r Gorlan, Edward Jones a’i Fab ac unrhyw fusnes neu fenter arall sy’n dymuno cydweithio.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas sy’n arwain ar ddatblygu’r economi yng Nghyngor Gwynedd:

“Daw’r rhaglen hyfforddiant unigryw yma o dan arweiniad Dolan - rhwydwaith bartneriaeth rhwng Cwmni Bro Ffestiniog (Blaenau Ffestiniog), Partneriaeth Ogwen (Dyffryn Ogwen) ac Yr Orsaf (Dyffryn Nantlle) - sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy eu Cronfa Her yr Economi Sylfaenol ac Adran Economi Llywodraeth Cymru.

“Mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai a Chyngor Gwynedd, bydd y cynllun yn galluogi i fusnesau a mentrau bach a micro Gwynedd fanteisio ar y rhaglen Blaentroed gan gynnig cyfleoedd yn lleol i bobl ifanc a gosod sail ar gyfer cyd-weithio pellach er lles ein cymunedau.”

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Llandrillo Menai:

"Dyma'r tro cyntaf i ni yn Grŵp Llandrillo Menai gydweithio hefo Dolan ac mae wedi bod yn llwyddiant ar gyfer pobl ifanc yr ardal. Edrychwn ymlaen at chwilio am gyfleoedd pellach i gydweithio a gwneud gwahaniaeth i'n cymunedau."

Os oes unrhyw fusnes bach neu ganolig o unrhyw rhan o Wynedd sydd â diddordeb cynnig lleoliadau gwaith gysylltu â CwmniBro@cwmnibro.cymru /  01766 830 111 / 01766 830 082.

Dylai unrhyw berson ifanc di-waith sydd â diddordeb yn y cynllun siarad gyda’u Hanogwr Gwaith yn eu Canolfan Byd Gwaith lleol.