Annog trigolion Gwynedd i gadw at reolau Covid-19

Dyddiad: 05/03/2021

Mae’r grŵp aml-asiantaeth sy’n gweithio i amddiffyn cymunedau Gwynedd rhag Covid-19 yn annog preswylwyr i ddilyn y rheoliadau i atal yr haint rhag lledaenu.

 

Mae gan Wynedd y cyfraddau uchaf o achosion Coronafeirws yng Nghymru dros y saith diwrnod diwethaf (89.1 fesul 100,000), sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol (50.9 fesul 100,000).

 

Yn wahanol i'r mwyafrif o siroedd eraill Cymru, nid yw nifer yr achosion Covid-19 yr adroddir amdanynt yn gostwng yn sylweddol fesul wythnos ar hyn o bryd. Felly mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb COVID-19 Gwynedd yn annog y cyhoedd i ddal ati i ddilyn y rheolau er mwyn cadw cymunedau’r sir yn ddiogel.

 

Dywedodd Dafydd Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd a Chadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb COVID-19 Gwynedd:

 

“Mae bron i flwyddyn ers cyflwyno’r cyfnod clo cyntaf ac rydym yn gwybod ei fod wedi bod yn gyfnod anodd iawn i bawb. Mae'r rhaglen frechu yn bwrw ymlaen yn gyflym a gallwn edrych ymlaen at ychydig o olau ar ddiwedd y twnnel.

 

“Fel sir, rydym wedi cyflawni cymaint gyda’n gilydd i amddiffyn cymunedau Gwynedd. Ond nid rwan ydi'r amser i lacio - rydym yn gwerthfawrogi bod y darlun cenedlaethol yn gwella, ond mae'r sefyllfa yng Ngwynedd yn parhau i fod yn destun pryder.

 

“Rydym yn gwybod bod pobl eisiau dychwelyd i fywyd fel ag yr oedd cyn Covid-19, ond y ffaith ydi mae’r haint yn parhau i fod yn fygythiad go-iawn. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos na allwn ymlacio a bod yn rhaid i ni barhau i ddilyn rheolau Covid-19.

 

“Am y tro, mae angen i ni gadw at y rheolau sylfaenol i gadw ein gilydd yn ddiogel ac i amddiffyn y gwasanaethau iechyd rydym yn dibynnu cymaint arnynt.

 

“Trwy chwarae eich rhan i reoli lledaeniad yr haint, does dim dwywaith y byddwch yn achub bywydau yma yng Ngwynedd.”

 

Er mwyn cadw eich cymunedau'n ddiogel, cofiwch:

 

  • aros gartref
  • gweithio o gartref os gallwch
  • gwisgo gorchudd wyneb lle bo gofyn
  • agor ffenestri i adael awyr iach i mewn
  • golchi eich dwylo’n rheolaidd
  • aros 2 fetr i ffwrdd o unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw.

 

Dylai unrhyw un sy’n dangos symptomau ddechrau hunan-ynysu ynghyd â holl aelodau eu cartref a threfnu prawf ar unwaith. Mae yna nifer o ganolfannau profi wedi'u lleoli yma yn y sir.

 

Am fwy o wybodaeth am gyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 yng Nghymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4