Annog trigolion Caernarfon a'r dalgylch i ddilyn rheolau Covid-19

Dyddiad: 26/03/2021

Tra bod cyfraddau achosion Covid-19 yn gyffredinol ddisgyn ar draws Gwynedd, mae grŵp aml-asiantaeth sy’n gweithio i amddiffyn trigolion y sir, yn bryderus am gynnydd diweddar mewn rhai cymunedau yn nalgylch Caernarfon.

Yn benodol, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd yn annog trigolion yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos yn cynnwys Rhosgadfan, Y Felinheli a Deiniolen i gymryd gofal arbennig, ac i sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau i atal lledaeniad yr haint.

Dywedodd Dafydd Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd a Chadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd:

“Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld cyfraddau Covid-19 yn disgyn yn gyffredinol yma yng Ngwynedd, ac mae’r diolch am hynny i drigolion y sir am gadw at y rheolau.

“Fe wyddwn ni fod hi wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, ond mae hi’r un mor bwysig rŵan ein bod i gyd yn cadw at y mesurau allweddol o wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd dan do cyhoeddus, golchi dwylo yn rheolaidd, awyru ystafelloedd, cadw pellter cymdeithasol a pheidio cyfarfod pobl y tu mewn nad ydych chi’n byw gyda nhw.

“Ar hyn o bryd, mae cyfraddau Covid-19 Gwynedd yn gostwng ac yn is na chyfartaledd Cymru ar hyn o bryd. Ond, o edrych yn fwy lleol, mae’r ystadegau wedi dangos cynnydd yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos yn cynnwys Rhosgadfan, Y Felinheli a Deiniolen.

“Mae hyn yn fater o bryder ac rydym yn erfyn ar drigolion yn yr ardaloedd yma i sicrhau eu bod yn cadw at y rheolau er mwyn atal lledaeniad pellach yr haint.

“Fe wyddom am gymunedau eraill lle mae niferoedd gweddol fychan o’r haint wedi cynyddu dros nos gynted a mae’r patrwm o ledaeniad wedi ei sefydlu. Rydym am osgoi sefyllfa o’r fath yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos yn cynnwys Rhosgadfan, Y Felinheli a Deiniolen ac yn annog pobl sy’n byw yn y cymunedau yma i gadw at y rheolau sylfaenol i gadw eu hanwyliaid a’u cymuned leol yn ddiogel.

“Byddem hefyd yn annog unrhyw un sy’n datblygu unrhyw symptom Covid-19 i hunan-ynysu a threfnu prawf ar unwaith.

“Trwy helpu i atal lledaeniad yr haint, bydd pobl sy’n byw yn y cymunedau yma yn achub bywydau.”

Er mwyn cadw cymunedau yn ddiogel, mae trigolion yn cael eu hannog i:

  • weithio o gartref os gallwch
  • gwisgo gorchudd wyneb lle bo gofyn
  • agor ffenestri i adael awyr iach i mewn
  • golchi eich dwylo’n rheolaidd
  • aros 2 fetr i ffwrdd o unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw.

 

Dylai unrhyw un sy’n dangos symptomau ddechrau hunan-ynysu ynghyd â holl aelodau eu cartref a threfnu prawf ar unwaith. Mae yna nifer o ganolfannau profi wedi'u lleoli yma yn y sir – am fanylion am drefnu prawf ewch i https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119

Am fwy o wybodaeth am reoliadau Covid-19 yng Nghymru, ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws