Annog pwyll wrth ail-agor economi Gwynedd yn ddiogel

Dyddiad: 31/03/2021

Gyda pobl o rhannau eraill o Gymru yn cael dechrau dod i Wynedd oherwydd llacio rheoliadau Covid-19, mae’r Cyngor yn annog unrhyw ymwelwyr i fod yn bwyllog, trefnu o flaen llaw a thrin ein cymunedau gyda pharch.

Ar hyn o bryd, gall pobl o rhannau eraill o Gymru ymweld â Gwynedd, ond wrth gwrs nid oes modd teithio i mewn nac allan o Gymru tan o leiaf 12 Ebrill. Mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid wedi bod yn cydweithio yn agos dros y misoedd diwethaf i baratoi ar gyfer sefyllfa o’r fath.

Nod y paratoadau hyn ydi gwneud popeth posib i gadw pobl Gwynedd a’r rhai sy’n dewis ymweld â’r sir yn ddiogel.

Mae’r paratoadau yn cyfarch ystod o feysydd yn cynnwys:

 

  • Penodi swyddogion ymgysylltu i weithio gyda chymunedau a busnesau i gynghori am reoliadau Covid-19 ac i ymateb i unrhyw bryderon penodol, gan gydweithio gyda’r heddlu i gymryd camau gorfodi pe bai angen;
  • Sicrhau pellter cymdeithasol ym mhrif drefi a chyrchfannau’r sir, gan gynnwys cau rhai strydoedd i gerbydau yng Nghaernarfon a Dolgellau;
  • Amserlen newydd ar gyfer bws Sherpa’r Wyddfa – manylion yma: www.gwynedd.llyw.cymru/sherpa;
  • Trefniadau ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri i ymateb i broblemau parcio mewn cyrchfannau poblogaidd, arwyddion ffordd newydd i rybuddio gyrwyr cartrefi modur o’r rheolau a rhoi gwybod am drefniadau gorfodaeth;
  • Trefn hwylus wedi ei sefydlu ar www.gwynedd.llyw.cymru/ymholiadauparcio i alluogi pobl i gyflwyno pryderon neu gwynion am gartrefi modur wedi parcio lle na ddylent;
  • Darparu mwy o finiau stryd yn cynnwys rhai gyda theclyn cywasgu, a chasglu gwastraff stryd yn fwy aml yn y prif gyrchfannau, gan gynnwys y glannau-môr  poblogaidd;
  • Cydweithio gyda phartneriaid fel y Parc Cenedlaethol i daclo pryderon campio gwyllt;
  • Recriwtio staff morwrol tymhorol, gyda rhai staff newydd ar gyfer penwythnos y Pasg fydd yn annog ymwelwyr i’r traethau i fwynhau yn ddiogel.

 

Mae’r paratoadau yn parhau, a bydd y Cyngor yn monitro datblygiadau o ran rheoliadau Covid-19. Os, fel y disgwylir, y bydd rheoliadau yn llacio ymhellach o 12 Ebrill a fydd yn golygu fod pobl o rhannau eraill o Brydain yn cael ymweld â Gwynedd, bydd y Cyngor yn annog unrhyw un fydd yn ymweld i wneud hynny gyda pharch i gymunedau lleol ac i gynllunio eu hymweliad o flaen llaw.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Dros y misoedd diwethaf, mae pobl Gwynedd wedi gwneud ymdrech ryfeddol i gadw at rheolau Covid-19 ac rydym yn diolch iddynt am eu hymdrechion.  

“Serch hynny, fe wyddom fod yr haint yn gallu lledaenu yn gyflym ac mae rhaid i ni fod yn effro i hynny a sicrhau ein bod fel trigolion Gwynedd yn gwneud popeth posib i gadw ein hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

“Wrth gwrs, gyda phobl o rhannau eraill o Gymru yn gallu ymweld am y diwrnod bellach neu aros mewn lletai hunan-ddarpar, rydym yn awyddus fod yr ymwelwyr yma hefyd yn cadw yn saff. Gofynnwn i’r ymwelwyr yma i’n sir i fod yn amyneddgar os ydynt yn ymweld, i gynllunio eu taith o flaen llaw a pheidio rhoi pwysau di-angen ar wasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod sy’n parhau i fod yn heriol.

“Er fod y rheol aros yn lleol wedi ei chodi, rhaid cofio nad ydym yn ôl i’r drefn cyn Covid-19 ac mae risg yr haint yn parhau. Rydym yn annog pobl i ofalu am ei gilydd, ein cymunedau, yr amgylchedd rhyfeddol ac i gadw at reolau Covid-19 Cymru.

“Gyda sir sy’n cynnig cymaint o lecynnau arbennig, gofynnwn i bobl ail-feddwl a mynd i atyniad arall os ydynt yn gweld criw mawr o bobl neu feysydd parcio llawn. Rydym yn awyddus i osgoi’r golygfeydd a welwyd y llynedd pan gafodd rheolau Covid-19 eu llacio yn y lle cyntaf, gyda channoedd o fodurwyr yn torri rheolau parcio yn rhai o’r llefydd mwyaf poblogaidd y sir a sefyllfaoedd lle roedd y niferoedd o bobl mewn rhai lleoliadau yn creu heriau.

“Mae’r ffaith y bydd y rheoliadau yn cael eu llacio mewn dau gam, gyda phobl o Gymru yn cael teithio yn gyntaf, ac yna os bydd amgylchiadau yn caniatáu, fod pobl o weddill Prydain yn cael ymweld o 12 Ebrill ymlaen, yn help i osgoi nifer o’r problemau a welwyd y llynedd.

“Ein blaenoriaeth trwy hyn oll ydi cadw pobl Gwynedd a’r bobl sy’n ymweld â’n sir yn gyfreithlon yn ddiogel. Ond mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn hynny o beth ac atal lledaeniad yr haint.”

Am y diweddaraf am reoliadau Covid-19 yng Nghymru, ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws