Siopau Gwynedd yn cau

Dyddiad: 23/03/2020
SiopGwynedd-1

Mae tair derbynfa Siop Gwynedd Cyngor Gwynedd - yng Nghaernarfon, Dolgellau a Phwllheli, ynghyd â derbynfa Swyddfa Penrallt yng Nghaernarfon – bellach ar gau am gyfnod amhenodedig.

Gwnaed y penderfyniad hyn er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff rhag y pandemig Coronafirws (Covid-19).

Gwasanaethau a gwybodaeth

Mae llawer iawn o wasanaethau’r Cyngor ar gael ar-lein a byddwn yn annog pobl sy’n chwilio am wybodaeth neu angen gwasanaethau i fynd i’r wefan www.gwynedd.llyw.cymru/FyNghyfrif neu ddefnyddio ApGwynedd gyntaf (gellir lawr-lwytho’r ap yn rhad ac am ddim o’r App Store gan Apple neu Google Playstore).

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen ar-lein, yna cysylltwch â’n canolfan gyswllt Galw Gwynedd ar 01766 771000. Nodwn ein bod yn derbyn nifer uwch na’r arfer o alwadau ac hefyd mae llai o staff ar gael i ddelio efo galwadau oherwydd effeithiau’r firws, sy’n arwain at amser aros hirach na’r arfer.

Rydym yn ddiolchgar i’r cyhoedd am eich amynedd ar yr amser anodd hyn.

Treth Cyngor 

Os ydych angen gwybodaeth neu gyngor ynghylch Treth Cyngor, er enghraifft os ydych angen gwybod am ddisgownt neu eithriad mae gennych yr hawl iddo, ewch i’r wefan os gwelwch yn dda: www.gwynedd.llyw.cymru/TrethCyngor

Os ydych yn cael trafferth neu bryderon am eich gallu i dalu’r Dreth Cyngor, neu os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen ar-lein ac angen siarad â swyddog, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at TrethCyngor@gwynedd.llyw.cymru (ar gyfer trethi domestig megis tai a fflatiau) neu at TrethiAnnomestig@gwynedd.llyw.cymru ( ar gyfer trethi annomestig, er enghraifft siopau a busnesau). Bydd swyddog yn cysylltu yn ôl cyn gynted a phosib.

Budd-daliadau

Am gyngor ar Fudd-dal Tai, y Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor neu Taliadau Tai Dewisol, i wneud cais newydd neu i’n hysbysu am newidiadau, ewch i’n gwefan www.gwynedd.llyw.cymru

Os na allwch ddarganfod yr wybodaeth ar-lein, ac angen siarad gydag aelod o staff anfonwch ymholiad i Budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru. Bydd swyddog yn cysylltu â chi mor fuan â phosib.

Gwasanaethau Digartrefedd

Dylai unrhyw un sydd angen cymorth gan wasanaethau digartrefedd y Cyngor edrych ar yr wybodaeth digartrefedd ar wefan y Cyngor, neu ffonio 01766 771000. 

Gwasanaethau Cofrestru

Mae apwyntiadau cofrestru yn cael eu cynnal dros y ffôn.  I drefnu apwyntiad ffoniwch 01766 771000.