Recriwtio staff i ymdopi efo Covid-19 yn y gymuned

Dyddiad: 30/03/2020
Amlyn

Mae gŵr o ardal Caernarfon wedi arallgyfeirio i gludo meddyginiaeth i bobl sydd wedi gorfod hunan ynysu yn eu cartrefi.

 

Hyfforddwr yn y maes awyr agored yw swydd arferol Amlyn Parri o’r Groeslon, ond mae bellach yn gwneud gwaith tra gwahanol.

 

“Mae gen i gefndir yn y maes gofal, a phan welais i’r hysbyseb yn gofyn am weithwyr gofal ychwanegol gan y Cyngor, mi rois fy enw i lawr yn syth”, meddai Amlyn.

 

“Mae fy sefyllfa waith wedi newid oherwydd y firws, ac mae gen i amser i helpu allan. Ro’n i isio bod o ddefnydd, ac isio helpu.”

 

Bellach mae Amlyn yn gweithio’n llawn amser i ddanfon meddyginiaeth ar ran y fferyllfa ym meddygfa Hafan Iechyd, Caernarfon, ac yn treulio’i ddyrnodiau yn rhannu cannoedd o becynnau i unigolion ar hyd a lled yr ardal.

 

“Mae’n anodd ffeindio’r tai weithiau, ond dwi’n dechrau cael system rŵan,” meddai. “Roedd pobl yn dychryn i ddechrau, ngweld i efo’r masg, ond maen nhw’n ddiolchgar iawn unwaith ma' nhw’n sylweddoli be dwi’n ei wneud.”

 

Mae Amlyn yn gorfod dilyn trefniadau ddiogelwch cadarn wrth ei waith, gan wisgo menig, masg ac ‘overalls’, a chadw pellter oddi wrth yr unigolion sy’n derbyn nwyddau meddygol ganddo. 

 

Dywedodd Bethan Jones, Rheolwr Hafan Iechyd bod y galw am bresgripsiwn wedi ei ddanfon i’r drws wedi cynyddu’n syfrdanol yn ddiweddar.

 

“Dim ond unwaith yr wythnos yr oedden ni’n arfer gorfod danfon meddyginiaeth,” meddai. 

 

“Roedd hynny i bobl hŷn, neu i’r anabl, ond rŵan ryda' ni’n danfon cannoedd bob dydd.”

 

Lansiwyd ymgyrch i recriwtio staff a gwirfoddolwyr i’r maes gofal yng Ngwynedd ddechrau’r wythnos, pan ddaeth yn amlwg bod angen llawer mwy o adnoddau i ddygymod ag effeithiau hunan ynysu oherwydd Covid 19.

 

Dywedodd Meilys Heulfryn Smith, sy’n cydlynu’r ymgyrch ar ran Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid: “Mae 'na lawer o bobl wedi bod yn cysylltu â ni o bob rhan o’r sir.

 

“A phan gawsom gais gan Hafan Iechyd am weithwyr i gludo meddyginiaeth i unigolion sy’n hunan ynysu, roedd gennym berson perffaith ar gyfer y gwaith yn Amlyn.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad neu awydd i weithio neu wirfoddoli yn y maes gofal, yn enwedig pobl i weithio mewn cartrefi preswyl, gofal cartref neu yn y maes nyrsio cymunedol.

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/Covid19Gwirfoddoli  neu i gysylltu gyda’r Cyngor, ebostiwch gofalu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio: 01286 679577/ 07384 876908.

 

LLUN: Mae Amlyn Parri yn cludo meddyginiaeth i bobl fregus yn ardal Caernarfon