Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19

Dyddiad: 27/03/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda busnesau ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu. Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni drwy e-bostio GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru.

 

Rydym yn ddiolchgar i’r mwyafrif llethol o fusnesau Gwynedd sy’n chwarae eu rhan, ac yn glynu at y rheoliadau cenedlaethol sydd mewn grym i helpu amddiffyn y cyhoedd yn ystod y sefyllfa ddyrys hon.

 

Fodd bynnag, ni fyddwn yn meddwl ddwywaith cyn defnyddio’n pwerau gorfodi i roi stop ar y busnesau hynny sy’n torri’r rheoliadau, ac rydym yn gweithio’n agos â chydweithwyr o Heddlu Gogledd Cymru ar achosion o’r fath.

 

Mae’r Slater’s Arms yng Nghorris wedi anwybyddu’r cyfarwyddyd cenedlaethol i roi’r gorau i fasnachu dros y cyfnod hwn. Mae swyddogion o dîm Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd wedi gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i ymchwilio i’r mater ac wrth iddi ddod yn amlwg fod y busnes yn anfodlon glynu at y rheoliadau newydd, rydym wedi gorfodi’r busnes i gau ar unwaith. Os bydd y busnes yn parhau i dorri’r gyfraith, byddwn yn ystyried pa gamau pellach y byddai eu hangen o dan y rheoliadau newydd.

 

Mae’n hanfodol fod pawb ohonom yn dilyn y cyfarwyddiadau newydd er mwyn sicrhau bod ein Gwasanaethau Iechyd a Gofal yn gallu dygymod â’r effaith sylweddol y bydd y feirws yn ei gael ar drigolion Gwynedd.

 

Ni ddylai pobl adael eu cartrefi ond am un o bedwar rheswm, sef:

 

•           siopa am angenrheidiau sylfaenol, ee bwyd a meddyginiaethau. Dylai hyn fod mor anaml â phosib;

•           un ffurf o ymarfer corff y diwrnod, ee rhedeg, cerdded neu feicio – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch teulu;

•           unrhyw angen meddygol, neu i roi gofal neu help i rywun bregus;

•           teithio’n ôl ac ymlaen i’r gwaith, ond dim ond pan mae’n amhosibl gwneud hyn o’ch cartref.

 

Mae gwybodaeth a chyngor i fusnesau Gwynedd ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/BusnesCovid19