Neges gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (24 Mawrth 2020)

Dyddiad: 24/03/2020

Y sefyllfa ddiweddaraf

Mae’n debyg eich bod wedi gweld y datganiad gan Brif Weinidog Prydain neithiwr (23/3/20) ynglŷn â’r mesurau mae rhaid i bawb eu cymryd er mwyn ceisio lleihau ymlediad Covid-19.  Gellir gweld yr hyn sy’n ddisgwyliedig ar wefan Llywodraeth Prydain yma.

Mae’n bwysig fod pob un ohonom yn dilyn y cyfarwyddyd yma os ydym am sicrhau bod y Gwasanaeth Iechyd a’n Gwasanaethau Gofal yn gallu dygymod a’r effaith amlwg y bydd yr haint yn ei gael ar drigolion Gwynedd.

Fe welir bod disgwyl i unigolion aros yn eu tai heblaw am 4 achos penodol, sef:

  • Siopa am nwyddau hanfodol, e.e. bwyd a meddyginiaeth. Dylid gwneud hyn mor anaml â phosib;
  • Un math o ymarfer corff y dydd, e.e. rhedeg, cerdded neu feicio – ar ben eich hun neu gydag aelod o’ch cartref;
  • Unrhyw angen meddygol, neu i ddarparu gofal neu gyngor i berson bregus;
  • Teithio i ac o’r gwaith, dim ond pan na ellir gwneud hyn o gartref.

Blaenoriaeth y Cyngor dros y cyfnod i ddod fydd cynnal y gweithgareddau hynny sydd yn:

1. Darparu gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol;

2. Cefnogi plant a phobl fregus;

3. Casglu sbwriel o dai;

4. Chwarae ein rhan i gefnogi busnesau;

5. Unrhyw beth arall sy’n achub bywydau.

Golyga hynny y bydd yna wasanaethau sydd ddim yn disgyn i’r categorïau yma yn cael eu hatal am y tro, neu lle bydd y staff sy’n ymdrin â nhw yn llai ac felly’n cymryd yn hirach i’w cyflawni. Gweld rhestr o’r gwasanaethau sydd eisoes wedi cael eu hatal.

Fel y nodir, mae cefnogi busnesau Gwynedd yn un o brif flaenoriaethau’r Cyngor. Mae gwybodaeth am y cyngor a’r gefnogaeth ddiweddaraf i fusnesau i’w weld ar wefan Llywodraeth Cymru  a bydd pecyn gwybodaeth penodol ar gyfer busnesau Gwynedd ar gael ar wefan y Cyngor dros y dyddiau nesaf.  

Rhaid tanlinellu mai ymdrech yw hyn i sicrhau ein bod yn gwneud ein rhan i geisio lleihau lledaeniad y firws. Rydym yn gwneud hyn drwy leihau’r cyfleoedd i Covid-19 drosglwyddo o un unigolyn i un arall ond ar yr un pryd rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi trigolion Gwynedd gyda’r pethau pwysicaf.

Nid yw derbynfeydd y Cyngor (Siop Gwynedd) ar agor, ac os oes gennych fater brys yr ydych wirioneddol angen ei drafod gyda’r Cyngor, dylech wneud hynny ar lein os yn bosib, neu fel arall dros y ffôn.

Cysylltu â ni ar-lein  
Ffôn: 01766 771000.

Os nad yw’n fater brys, byddem yn awgrymu eich bod yn aros hyd nes y bydd yr argyfwng wedi gostegu rhywfaint er mwyn osgoi tynnu sylw ein staff oddi wrth cyflawni’r pethau sy’n wirioneddol angenrheidiol (y 5 prif flaenoriaeth uchod).

Rydym yn gwybod bod y cyfnod anodd yma yn creu pryder go iawn i bawb, ond rydym yn hyderus y bydd pobl, busnesau a sefydliadau Gwynedd yn dilyn y disgwyliadau cenedlaethol, ac yn cyfrannu’n llawn at yr ymdrech cymunedol hynny sydd ei angen er mwyn diogelu’r rhai mwyaf bregus.

Cadwch yn saff bawb.

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd
Dilwyn O. Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd