Gofal plant i weithwyr allweddol yng Ngwynedd

Dyddiad: 20/03/2020

(Cyhoeddwyd 20 Mawrth 2020)

Yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth y bydd pob ysgol ar gau am gyfnod amhenodol o 20 Mawrth, mae Cyngor Gwynedd yn gwneud trefniadau i ddarparu gofal plant ar gyfer rhieni sy’n weithwyr allweddol ac ar gyfer plant bregus y sir.

O ddydd Llun ymlaen, bydd ysgolion yn cynnig gofal i blant y gweithlu allweddol canlynol:

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol;

Lluoedd arfog;

Staff ysgolion a staff gofal plant;

Gweithwyr cartrefi gofal;

Gweithwyr cymdeithasol;

Swyddogion yr heddlu, cynnal y gymuned, staff sifil;

Swyddogion carchar neu staff prawf (probation) eraill;

Swyddogion tân;

Cynllunwyr argyfwng awdurdod lleol;

Swyddogion iechyd yr amgylchedd;

Ffermwyr a phobl sydd yn cynhyrchu bwyd;

Swyddogion traffig yr Asiantaeth Priffyrdd;

Staff Llywodraeth a Llywodraethol Leol sydd wedi eu hadnabod gan eu hadrannau fel gweithwyr allweddol yn y cyfnod hwn.

(Bydd y trefniadau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd.)

 

Bydd y Cyngor yn adolygu’r trefniadau wrth i’r sefyllfa ddatblygu dros yr wythnosau nesaf ac yn ystyried os bydd angen addasu wrth i bethau newid yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae’r sefyllfa bresennol yn un ddigynsail ac rydym yn gweithio yn agos gyda phartneriaid yn lleol a chenedlaethol i ymateb.

“Fel rhan o’r ymrwymiad yma, rydym yn paratoi i allu darparu gwasanaethau gofal plant o fewn ein hysgolion er mwyn sicrhau parhad gwasanaethau allweddol. Mae’n bwysig tanlinellu nad disodli’r gwasanaeth gan ddarparwyr gofal plant preifat ydi bwriad y gwasanaeth, ond yn hytrach cynyddu’r capasiti pan fydd ysgolion ar gau am gyfnod amhenodol.

“Mae ysgolion eisoes wedi bod mewn cyswllt gyda rhieni ac mae trefniadau ar waith i ddechrau’r ddarpariaeth gofal o ddydd Llun, 23 Mawrth.”

Bydd y gofal yn cael i ddarparu yn yr ysgol ble mae’r plant wedi cofrestru fel disgyblion. Gellir dod a phecyn bwyd, neu gellir talu am becyn bwyd gan yr ysgol i’r plant.

Disgwylir i’r gwasanaeth fod ar gael bump diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 5pm o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.

 

Mae rhagor o fanylion am y canllawiau cenedlaethol i’w gweld yma: https://llyw.cymru/5-peth-mae-angen-i-chi-eu-gwybod-cyn-anfon-eich-plant-ir-ysgol-neu-ofal-plant

 

 

Manylion llawn y drefn:

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi rhoi arweiniad clir ar hunan-ynysu, ynysu’r teulu a phellhau’n gymdeithasol.

Dyma pam hefyd y mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi gofyn i rieni/warcheidwaid gadw eu plant gartref, lle’n bosib, ac wedi gofyn i ysgolion aros yn agored fel darpariaeth gofal i’r plant hynny y mae’n angenrheidiol iddynt fynychu.

Mae’n bwysig bod ysgolion a sefydliadau addysg eraill yn parhau i fod yn fannau diogel i blant, ac mae’n rhaid i ni flaenoriaethu iechyd ein staff. Y lleiaf o blant sy’n teithio i’r ysgol, ac y lleiaf o blant sydd yn ein hysgolion, yr isaf y bydd y risg o’r firws hwn yn lledaenu ac yn heintio unigolion bregus.

 

Darpariaeth ofal

Mae gofyn felly i ysgolion barhau i ddarparu gofal i nifer cyfyngedig o ddisgyblion – plant sy’n fregus a phlant sydd â rhieni sy’n hanfodol yn yr ymateb lleol i COVID-19 a phlant na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel yn y cartref.

 

Plant gweithwyr allweddol

Mae’r rhieni sydd â’u gwaith yn hanfodol i’r ymateb i COVID-19 yn cynnwys y rhai sy’n gweithio mewn gofal iechyd a chymdeithasol, ac mewn sectorau allweddol eraill. Efallai y bydd yn bosib i nifer o rieni sy’n gweithio yn y sectorau hyn sicrhau y cedwir eu plant gartref. Os yw’n bosib’ gofalu am y plentyn yn ddiogel yn y cartref dylid gwneud pob ymdrech posib’ i wneud hynny.

Yr egwyddorion allweddol i’w dilyn yw:

Dylai unrhyw blentyn y gellir ei gadw gartref yn ddiogel aros yno.

Os oes angen cymorth arbenigol ar blentyn, os yw’n fregus neu os oes ganddo riant sy’n weithiwr hanfodol, disgwylir y bydd gofal yn eu hysgol leol ar gael iddynt.

Ni ddylai rieni ddibynnu ar ofal plant gan unigolion sydd yn y grwpiau bregus a adnabyddir.

Dylai rhieni wneud popeth y gallent i sicrhau bod plant yn cadw at yr un egwyddorion pellhau’n gymdeithasol ag oedolion.

Os yw eich plentyn angen mynediad at y ddarpariaeth ofal o 23.3.20 (dydd Llun i ddydd Gwener 8yb-5yh) o ganlyniad i riant yn cwrdd â’r meini prawf gweithwyr allweddol uchod, rhowch wybod i’r ysgol os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu cinio addas iddynt lle’n bosib ond pe na fyddai hyn yn bosib bydd pecyn bwyd ar gael.

Rydym yn ddiolchgar iawn i athrawon a gweithwyr mewn ysgolion ar draws Gwynedd am barhau i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol. Mae hyn yn rhan hanfodol o’n hymdrechion i oresgyn yr afiechyd hwn.

 

Dysgwyr “bregus”

Gall plant a ystyrir fel rhai bregus hefyd gael mynediad at y ddarpariaeth uchod. Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol dynodedig neu os ydych yn agored i Wasanaethau Plant ac Oedolion, rydych yn cael eich ystyried eich bod mewn grŵp “bregus”.  Rydym yn erfyn arnoch felly i drafod presenoldeb ysgol gyda’ch gweithiwr/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig.

 

Dysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim

Nid yw dysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim o reidrwydd yn gymwys am y ddarpariaeth gofal yn awtomatig (cyfeiriwch at y diffiniad uchod ynglŷn â’r hawl).

Byddwn yn rhoi mesurau tymor byr ar waith i sicrhau y cyfarfyddir ag anghenion dysgwyr Prydau Ysgol am Ddim mewn ffordd hyblyg. O’r wythnos nesaf (wythnos yn dechrau ar y 23.3.20), darperir pecyn bwyd i’r holl blant/pobl ifanc sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim. Yn y tymor byr, darperir hyn yn ysgol arferol y plentyn i’w gasglu yn ystod amser cinio arferol yr ysgol. Fe all plant uwchradd sydd yn gymwys am bryd ysgol am ddim nôl eu pecyn bwyd o’r ysgolion cynradd pe byddai angen.

Rydym yn deall bod pawb wedi profi amseroedd o bryder arwyddocaol yn y dyddiau a’r wythnosau diwethaf. Rwy’n gwerthfawrogi’r ffaith hon yn llawn ac rwy’n ddiolchgar iawn i chi am eich amynedd wrth i faterion gael eu hegluro.