Datganiad gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (19 Mawrth 2020)

Dyddiad: 20/03/2020

Y sefyllfa ddiweddaraf

Rydym yn llwyr ymwybodol o’r pryderon sylweddol a’r poendod y mae’r sefyllfa bresennol gyda’r haint Covid-19 yn ei greu i bawb yma yng Ngwynedd.

Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain yr ymateb i’r haint, ac mae’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol yn ymdrin ag unrhyw un sy’n dioddef o’r haint.

Os oes unrhyw un yn meddwl eu bod wedi eu heintio, mae’r cyfarwyddyd ynglŷn â beth i’w wneud yn glir a gellir ei weld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ar draws Gogledd Cymru mae trefniadau yn eu lle i uwch swyddogion o feysydd iechyd, y gwasanaethau argyfwng a chyrff cyhoeddus eraill, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, i gwrdd er mwyn cynllunio ac ymateb ar y cyd yn sgil y cyfarwyddyd a geir gan y ddau lywodraeth.

Mae modd i drigolion Gwynedd fod yn hyderus ein bod fel Cyngor yn chwarae rhan lawn i helpu’r Gwasanaeth Iechyd a’r cyrff eraill yng Ngogledd Cymru geisio ymdopi â’r sefyllfa.

 

Gwasanaethau’r Cyngor

Mae Cyngor Gwynedd yn darparu nifer fawr o wasanaethau, a bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gynnal y rhain hyd eithaf ein gallu.

Fodd bynnag, gallai’r sefyllfa newid wrth i’r haint ledaenu a staff ddilyn cyfarwyddyd y llywodraeth i hunan-ynysu neu ymbellhau yn gymdeithasol fel yr angen.

Bydd rhai gwasanaethau lle byddwn yn parhau i’w darparu doed a ddel, er enghraifft gofalu am bobl fregus; diogelwch plant ac oedolion a thalu budd-daliadau. Ond, er mwyn gwneud hyn mae’n debyg y bydd rhaid i’r Cyngor ystyried atal rhai gwasanaethau sy’n llai o flaenoriaeth am gyfnod.

Mae rhai ysgolion eisoes wedi gorfod cymryd camau i gyfyngu eu gweithgareddau, ac yn unol â’r cyfarwyddyd cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, bydd pob ysgol yn cau am gyfnod ar ôl dydd Gwener, 20 Mawrth.

Mae swyddfeydd y Cyngor yn parhau i fod ar agor ar gyfer trigolion sydd eisiau cysylltu â ni, ond, yn amlwg byddai’n well pe byddai modd i chi gysylltu â ni ar-lein neu dros y ffôn os ydi hynny’n bosib. 

Cysylltu â ni ar-lein  
Ffôn: 01766 771000.

Er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol hefyd, am gyfnod amhenodol, rydym yn gohirio unrhyw gyfarfodydd neu bwyllgorau’r Cyngor lle nad ydynt yn cymryd penderfyniadau allweddol ar gyfer parhad gwasanaethau’r Cyngor.

Rydym yn gwybod bod y cyfnod anodd yma yn creu pryder go iawn i bawb ond rydym yn hyderus y bydd pobl Gwynedd yn talu sylw i gyngor cenedlaethol, ac yn cyfrannu at y camau cymunedol hynny sydd angen eu cymryd er mwyn diogelu’r rhai mwyaf bregus.

 

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd
Dilwyn O. Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd