Cyngor Gwynedd yn erfyn ar ymwelwyr i aros adref

Dyddiad: 22/03/2020
Covid19

Yn sgil y sefyllfa di-gynsail Coronofeirws Covid-19, mae Cyngor Gwynedd yn erfyn ar bobl i ddilyn y canllawiau cenedlaethol ac i beidio teithio i’r ardal.

 

Mae Gwynedd yn ardal sy’n croesawu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn, ac mae twristiaeth yn cyfrannu dros £1 biliwn i’r economi leol.

 

Ond, yn y cyfnod yma o argyfwng, mae Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn annog pobl i beidio ymweld â’r ardal neu os ydynt eisoes yng Ngwynedd i ddychwelyd i’w cyfeiriad cartref. Trwy wneud hyn, byddant yn helpu i warchod eu hunain, pobl Gwynedd a gwasanaethau iechyd a gofal hanfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydym mewn cyfnod o argyfwng byd-eang digynsail gydag ymlediad Coronofeirws Covid-19.

 

“Rydym yn erfyn ar y rhai hynny sy’n ystyried ymweld a Gwynedd ac Eryri i beidio gwneud hynny. Mae hyn er mwyn osgoi lledaeniad y feirws ac i leihau’r effaith fydd ymwelwyr yn ei gael ar ein gwasanaethau iechyd a gofal sydd eisoes o dan bwysau eithriadol yn lleol.

 

“Os ydych yng Ngwynedd yn barod ar eich gwyliau, mewn carafán neu ail-gartref er enghraifft – rydym yn erfyn arnoch i ddychwelyd i’ch prif gyfeiriad cartref a pheidio dod yn ôl i’r ardal hyd nes bydd y sefyllfa wedi gwella.

 

“Erfyniwn hefyd ar berchnogion ein parciau gwyliau, parciau carafanau a llety gwyliau hunan-ddarparu gan gynnwys Airbnb, i gau yn syth er lles holl bobl Gwynedd ac mae llythyr wedi ei anfon atynt yn gofyn iddynt wneud hyn os nad ydynt eisoes wedi gweithredu.”

 

Mae gofyn i ymwelwyr gadw i ffwrdd o Wynedd yn sefyllfa eithriadol na welwyd mo’i debyg erioed o’r blaen.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Cyn yr argyfwng Coronafeirws, cyflogwyd dros 16,000 yn y sector twristiaeth yng Ngwynedd ac mae hi’n anodd dirnad beth fydd effaith y feirws ar y sector yma a phob rhan o economi’r ardal.

 

“Mae Gwynedd wedi croesawu ymwelwyr ers canrifoedd, ac rydym yn cydnabod cyfraniad y rhai hynny sy’n ymweld i fwynhau ein hardal a chefnogi ein economi. Ond, ni allwn groesawu ymwelwyr ar hyn o bryd, a gofynnwn yn garedig ond yn gadarn iddynt beidio dod yma neu i ddychwelyd adref gan ddod yn ôl i ymweld a ni pan fyddwn wedi goresgyn y sefyllfa bresennol.

 

“Am y tro mae’r neges i ymwelwyr yn un syml – drwy adael eich cartref a dod i Wynedd ar hyn o bryd rydych yn rhoi eich iechyd chi a iechyd pobl Gwynedd mewn peryg.”


Llythyr at berchnogion gwersylloedd a llety hunanarlwy.

 

Mae manylion am unrhyw effeithiau ar wasanaethau lleol yng Ngwynedd i’w gweld ar www.gwynedd.llyw.cymru/Coronafeirws