Cefnogaeth ariannol i deuluoedd a busnesau Gwynedd

Dyddiad: 30/03/2020
1

Mae Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi pecyn o fesurau economaidd i helpu pobl leol a chymuned fusnes Gwynedd trwy'r amser anodd o'n blaenau oherwydd pandemig Coronavirus (Covid-19).

Yn ystod y pythefnos diwethaf, gwelwyd datblygiadau digynsail wrth i lywodraethau a chymunedau addasu i ddelio â'r sefyllfa sy'n newid yn barhaus. Mae swyddogion Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf bregus yn derbyn gofal a bod cefnogaeth ar waith i gadw ein cymdeithas a’n sector fusnes i ffynnu yn y dyfodol.

Mae’r mesurau sydd wedi’u rhoi ar waith yn cynnwys ‘gwyliau’ ad-daliad benthyciad busnes, cymorth i fusnesau bach a chymorth i’r rhai sy’n poeni am eu biliau treth Cyngor.

Eglurodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Cyllid: “Bwriad y mesurau hyn yw helpu pawb i ddod drwy’r cyfnod anodd yma.

“Mae’r firws eisoes yn achosi straen anhygoel i bobl wrth iddynt boeni am eu hiechyd a’u lles eu hunain ac iechyd eu hanwyliaid. Lle mae’n bosib, rydym yn gwneud popeth i sicrhau nad ydi pryderon ariannol yn cael eu hychwanegu at y baich y mae pawb eisoes yn ei deimlo.”

Dyma rai o'r mesurau sydd ar y gweill:

Benthyciadau busnes – Bydd busnesau a gymerodd fenthyciad trwy Gronfa Benthyciad Busnes a Chronfa Gwella'r Stryd Fawr (Caernarfon, Bangor, Bethesda a Penygroes) yn cael seibiant ad-daliad o chwe mis. Nid oes angen i'r rhai a gymerodd un o'r benthyciadau hyn wneud unrhyw beth, mae'r Cyngor yn cysylltu â nhw.

Grantiau busnes – Bydd Gwasanaeth Trethi’r Cyngor yn gweinyddu cyfran Gwynedd o’r £1.4 biliwn o gefnogaeth i fusnesau bach yn ystod yr argyfwng Coronavirus, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yr wythnos hon. Mae grantiau o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £12,001-£51,000; tra bydd pob busnes sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai – ac sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach – yn derbyn grant o £ 10,000. Bydd busnesau lleol yn y sectorau hyn yn derbyn gwybodaeth bellach yn uniongyrchol yn y dyddiau nesaf.

Mae mwy o gefnogaeth a chyngor ar gael i'r gymuned fusnes yma: www.gwynedd.llyw.cymru/BusnesCovid19. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen, anfonwch e-bost at busnes@gwynedd.llyw.cymru a bydd swyddog yn cysylltu yn ôl cyn gynted â phosib. Mae ein staff yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau gan arwain at amser aros sy’n fwy na’r arfer, rydym yn ddiolchgar am amynedd pobl ar yr amser anodd yma.

Rhyddhad ardrethi – Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio Cynllun Rhyddhad Ardrethi Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch. Nod y cynllun yw darparu cefnogaeth ar gyfer adeiladau cymwys trwy gynnig gostyngiad o 100% ar eu bil ardrethi annomestig. Nid oes angen i fusnesau gysylltu â'r Cyngor mewn perthynas â'r cynllun hwn – bydd yn cael ei ychwanegu i gyfrifon cymwys yn awtomatig a bydd nodyn ardrethi diwygiedig yn cael ei anfon at fusnesau perthnasol maes o law.

Cymorth Trethi Cyngor - Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi'r rhai  sydd wedi gweld eu hamgylchiadau yn newid oherwydd y firws a'r cyfyngiadau a ddaeth i rym yr wythnos hon gan Lywodraeth y DU. Byddem yn annog unrhyw un sy'n poeni eu bod am gael trafferth i dalu’r Dreth Gyngor oherwydd y newidiadau sydyn mewn amgylchiadau i gysylltu. Mae’n bosib eu bod yn gymwys am ostyngiad neu eithriad. Bydd y Cyngor hefyd yn atal trefniadau adfer Treth Gyngor dros dro am gyfnod o dri mis.

Mae'r Cyngor yn annog pobl i chwilio am y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt ar-lein www.gwynedd.llyw.cymru/TrethCyngor neu'r ap ApGwynedd yn gyntaf. Neu e-bostiwch TrethCyngor@gwynedd.llyw.cymru a bydd swyddog yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Mae ein canolfan gyswllt Galw Gwynedd yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau gan arwain at amser aros sy’n fwy na’r arfer. Ffoniwch Galw Gwynedd ar 01766 771000 dim ond os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn rhywle arall. Rydym yn ddiolchgar am amynedd pobl ar yr amser anodd yma.