Camerâu Cylch Cyfyng newydd yn fyw yng Ngwynedd

Dyddiad: 06/03/2020
cctv-1

Mae system CCTV newydd fydd yn helpu i gadw cymunedau’n ddiogel yn mynd yn fyw yng Ngwynedd, diolch i fuddsoddiad o £450,000  gan Gyngor Gwynedd.

Ers i Gabinet Cyngor Gwynedd fabwysiadu’r cynlluniau yn 2018, cyfnewidiwyd yr hen system analog oedd mewn defnydd ers 20 mlynedd, gydag un ddi-wifr newydd.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru, sydd efo mynediad i’r lluniadau byw – 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae’r system newydd yn darparu lluniau o safon gwell ar gyfer ymchwiliadau heddlu a chasgliadau tystiolaeth.

Mae’r system newydd yn weithredol ym Mangor, Caernarfon, Pwllheli a Phorthmadog. Gan fod y system newydd yn ddi-wifr, gellir  ei ehangu’n rhwydd i leoliadau eraill yn y sir os bydd galw yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Wasanaethau Priffyrdd a Bwrdeistrefol fod y system newydd am roi cysur meddwl i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwynedd.

Meddai: “Roedd yr hen gamerâu wedi cyrraedd diwedd eu hoes  ac yn achosi rhwystredigaeth mewn ambell i achos gan nad oedd y recordiad o safon ddigonol i’w ddefnyddio fel tystiolaeth.

“Dwi’n falch ein bod wedi medru buddsoddi yn ein system CCTV – mae rŵan yn system fodern o’r radd flaenaf gydag hyblygrwydd  i’w ehangu a’i ddefnyddio mewn ardaloedd sydd yn broblemus o fewn y sir. Does neb ohonom yn gwybod pryd fyddwn ni’n dioddef trosedd neu pryd fydd aelod o’n teulu yn mynd ar goll neu’n cael eu taro’n wael, ac mae pawb yn gwybod sut all fideo gael ei ddefnyddio i ddatrys achosion o’r fath.

“Dwi’n falch fod ein swyddogion wedi medru gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru yn cynllunio a rhoi’r cynllun ar waith. Byddwn yn parhau i gyd-weithio i sicrhau diogelwch pobl a busnesau lleol.”

Dywedodd  yr Arolygydd Jon Aspinall o Heddlu Gogledd Cymru: “Mae CCTV yn adnodd amhrisiadwy wrth i ni ymladd trosedd a chroesawn yr uwchraddiad  hwn gan Gyngor Gwynedd.

“Fydd gallu ein swyddogion i gael mynediad i fideo o ansawdd uchel ar unwaith yn golygu y byddwn ni’n medru ymateb yn gyflym i drosedd ac anrhefn. Bydd hyn hefyd yn ein cefnogi i gyda thystiolaeth at pan bydd rhai sydd dan amheuaeth gerbron llys.”

Llun: Gerallt Hughes, Swyddog yng Ngwasanaethau Bwrdeistrefol y Cyngor; Steven Edwards, Rheolwr yng Ngwasanaethau Bwrdeistrefol y Cyngor; yr Arolygydd Dafydd Curry, Heddlu Gogledd Cymru; y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd wasanaethau Bwrdeistrefol a Steffan Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor.