Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Covid-19

Dyddiad: 26/03/2020
ffôn

Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio trigolion lleol i fod yn wyliadwrus o bobl diegwyddor sy’n cymryd mantais o’r pandemig Coronafeirws (Cofid-19) i dwyllo’r cyhoedd.

 

Mae twyllwyr yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau drwy e-bost, neges testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp neu’n sefydlu gwefannau, gyda’r bwriad o gymryd arian neu gasglu gwybodaeth bersonol.

 

Mae enghreifftiau o’r galwadau mae Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor wedi eu derbyn am hyn yn cynnwys:

 • pobl yn cymryd arnynt i fod yn Samariaid Trugarog ond yn manteisio ar bobl er mwyn dwyn eu harian
 • cynigion o gyngor a thriniaeth ffug i’r Coronafeirws
 • gwefannau ffug yn gwerthu nwyddau a chynnig ‘gwellhad’
 • gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau tuag at ddioddefwyr
 • gwefannau yn hybu ymwybyddiaeth a gwybodaeth ffug am sut i amddiffyn rhag y salwch
 • pobl yn ffonio busnesau’n di-wahoddiad yn honni fod rhaid iddynt roi mesurau brys mewn lle.

 

Dywedodd John Eden Jones, Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd: “Rydym wedi cael gwybod am bobl yn cogio bod yn Samariaid Trugarog yn ystod y pandemig hwn - drwy gynnig mynd i nol bwyd o’r siop i bobl fregus sy’n hunan-ynysu. Ond mewn gwirionedd mae’r person bregus yn cael eu twyllo ac yn talu gormod am y neges neu cael eu twyllo i roi eu cerdyn banc a rhif personol.”

 

Er mwyn helpu’r cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwr twyll, mae Uned Adran Safonau Masnach yn cynghori:

 • Dim ond gofyn i ffrind, aelod o’r teulu, cymydog neu rhywun o fudiad cydnabyddedig – er enghraifft eich cyngor cymuned neu elusen lleol – i fynd i nol bwyd neu bresgripsiwn ar eich rhan. Cofiwch hefyd fod llawr o fusnesau lleol yn cynnig gwasanaeth danfon dan yr amgylchiadau presennol. Mae rhestr o grwpiau cymunedol a gwirfoddol sydd ar gael i’ch helpu ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol

 

 • Byddwch yn amheus os ydych chi'n derbyn e-bost, neges testun neu negeseuon WhatsApp am Covid-19 a pheidiwch byth â chlicio ar unrhyw linc neu atodiad.

 

 • Peidiwch â rhannu eich manylion personol megis eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni – gall sgamwyr ddefnyddio’r wybodaeth yma i ddwyn eich hunaniaeth.

 

 • Peidiwch â gadael i neb roi pwysau arnoch i noddi arian, peidiwch â rhoi arian parod na cherdyn anrheg, na gyrru arian drwy asiantau trosglwyddo fel Western Union neu Moneygram

 

 • Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich twyllo, siaradwch a’ch banc yn syth ac adroddwch y twyll i Action Fraud ar 0300 123 2040.

 

 • Cewch fwy o wybodaeth am sut i ddelio â sgamiau a thwyll drwy alw’r llinell defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144 neu drwy’r Uned Safonau Masnach – ewch www.gwynedd.llyw.cymru/SafonauMasnach