Apêl gan Gyngor Gwynedd am help i'r sector gofal

Dyddiad: 20/03/2020
covid_social_cymraeg_1920px

Yn ystod y cyfnod hwn, lle mae’r feirws COVID-19 yn ein rhoi dan bwysau, mae cynnal gwasanaethau i bobl fregus iawn ar hyd a lled y sir yn heriol. Ond, drwy wneud ein gorau i gynllunio a manteisio ar ein holl adnoddau staffio ac Adnoddau cymunedol, ryden ni’n hyderus y medrwn ddod drwyddi.

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am bobl sydd ar gael i weithio (mewn swydd gyflogedig, neu mewn rôl wirfoddol) i helpu i gynnal gwasanaethau i bobl fregus sydd angen gofal. Os nad ydy’r sgiliau gennych yn barod, mi allwn gynnig hyfforddiant a chefnogaeth. Dyma’r math o feysydd sydd dan sylw: gofal cartref, gofalu mewn cartref preswyl neu nyrsio, gwasanaeth cefnogol 1:1 i bobl ag anableddau ayb. Rydym angen sgiliau symud a thrin, hylendid bwyd, cymorth cyntaf a phobl sydd eisiau gofalu am eraill beth bynnag fo’u cymhwyster neu swydd gyfredol.

Os ydych yn debygol o fedru helpu (hyd yn oed os nad ydych yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd) cysylltwch â gofalu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679577 / 07384 876908.

Diolch yn fawr iawn i bawb sy’n cyfrannu ymhob ffordd bosib i gynnal gwasanaethau’r Cyngor yn ystod y cyfnod hwn, ac i bawb sy’n gorfod hunan-ynysu, helpu aelodau o’u teulu a chefnogi eu cymunedau.