Addysg ôl-16 ardal Arfon – sicrhau'r gorau i bobl ifanc

Dyddiad: 03/03/2020

Gyda disgwyliadau Llywodraeth Cymru yn newid ym maes addysg ôl-16, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i ystyried oes lle i wella’r ddarpariaeth yn ardal Arfon o’r sir.

 

Mae adroddiad fydd y cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 10 Mawrth yn gofyn am ddechrau trafodaethau lleol yn ystod tymor yr haf 2020. Byddai hyn yn cynnwys cyfres o weithgorau gyda chynrychiolaeth o ran-ddeiliaid addysg ôl-16 Arfon, yn cynnwys llywodraethwyr, penaethiaid, athrawon a dysgwyr.

 

Nod y gwaith yma fydd gweld sut gellir sicrhau trefn addysg ôl-16 i’r dyfodol fydd yn cynnig tegwch a chefnogaeth gref i bob person ifanc yn y sir i lwyddo a gwireddu eu potensial.

 

Meddai Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Does dim newid sylweddol wedi bod ym mhatrwm addysg ôl-16 ardal Arfon ers 40 mlynedd. Gyda thirlun addysg ôl-16 yn newid ar draws Cymru, mae’n amserol felly i ni gymryd cam yn ôl er mwyn gweld os ydi’r sefyllfa sydd ohoni yn cyfarch anghenion ein pobl ifanc yn llawn.

 

“Trwy gynnal sgwrs agored rydym yn awyddus i weld pa agweddau o’r drefn bresennol sy’n gweithio’n dda a beth allwn ni ei wneud yn well i sicrhau cyfundrefn arloesol sy’n cynnig y gorau i bob dysgwr.

 

“Yn fwy na dim, rydym am ganfod ateb i’r cwestiwn ‘beth sydd angen ei wneud i sicrhau fod y drefn yma yng Ngwynedd yn galluogi pob un o’n dysgwyr i gyflawni eu potensial?’.”

 

Mae’r adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd yn gofyn am hawl i ddechrau trafodaeth ar y ddarpariaeth bresennol er mwyn ystyried cyfleoedd i:

 

  • gefnogi darparwyr addysg ôl-16 i sicrhau addysg gyfoes, gynaliadwy o’r safon uchaf,
  • sicrhau cysondeb yn y dewis o brofiadau dysgu i bobl ifanc,
  • paratoi pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd gyrfa fydd ar gael yn y dyfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Ein gweledigaeth ydi sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr.

 

“Ni ddylai cefndir, daearyddiaeth nac amgylchiadau gyfyngu ar ddewis na llwybr dyfodol ein pobl ifanc. Mae angen system addysg sy’n cyfuno anghenion addysgol galwedigaethol, technegol ac academaidd gan arfogi ein pobl gyda sgiliau allweddol ar gyfer y byd gwaith.

 

“Mae disgwyliadau cyflogwyr yn newid gyda llawer mwy o bwyslais ar feysydd fel gwasanaethau digidol, y sector ynni gwyrdd a bwyd ac amaeth. Mi fydd hi felly yn hanfodol fod addysg ôl-16 i’r dyfodol yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd fydd yn deillio o’r holl sectorau craidd.”