Ymgyrch Sceptre: Cynnal profion pryniant ar draws y rhanbarth

Dyddiad: 15/03/2019
Sceptre_cymraeg
Bu Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu yn cynorthwyo Plismyn a Swyddogion Adran Safonau Masnach hefo profion pryniant ar draws Gogledd Cymru er mwyn taclo troseddau yn ymwneud â chyllyll yn ddiweddar.

Cafodd y profion eu cynnal fel rhan o Ymgyrch Sceptre, sef ymgyrch genedlaethol er mwyn targedu troseddau yn ymwneud â chyllyll, gyda’r cadetiaid yn ymweld â 63 o siopau sy’n gwerthu cyllyll ar draws y chwe sir yn ystod ymgyrch wythnos o hyd.

Mae’n anghyfreithlon gwerthu cyllyll i unrhyw berson dan 18 oed. Mae gwneud hyn yn drosedd a gall yr unigolyn neu’r busnes wynebu cyfnod o garchar neu ddirwy.

O’r 63 siop o dan sylw mi wnaeth 49 ohonynt basio’r prawf. Fodd bynnag, mi fydd yr 14 siop a werthodd gyllell i berson dan oed yn cael ymweliad gan yr heddlu a’r awdurdod lleol er mwyn cael rhagor o gyngor a’u hatgoffa o’u cyfrifoldebau er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y gyfraith.

Meddai’r Ditectif Arolygydd Tecwyn Green o Heddlu Gogledd Cymru: “Pwrpas yr ymgyrch yma - yr ymgyrch gyntaf o’i bath i ni ei wneud ar y cyd er mwyn taclo troseddau yn ymwneud â chyllyll, oedd profi’r siopau lleol o’u hymwybyddiaeth o’r gyfraith, gweld eu mesurau diogelwch a’u cynlluniau gwirio.

“Mae busnesau yn chwarae rhan bwysig mewn sicrhau nad yw ein pobl ifanc yn gallu cael gafael ar gyllyll a all gael eu defnyddio er mwyn achosi niwed. Er ein bod yn hapus fod 49 siop wedi pasio drwy wrthod gwerthu i berson ifanc, yn anffodus mi wnaeth nifer o siopau eraill werthu. Bydd y tîm trwyddedu o’r awdurdod lleol perthnasol nawr yn cydweithio â nhw er mwyn datrys y broblem.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid wedi ymrwymo i wneud popeth yn eu gallu er mwyn taclo troseddau yn ymwneud â chyllyll. Os cewch eich dal hefo cyllell;  nid yn unig rydych chi’n peryglu bywydau pobl, ond rydych hefyd yn peryglu eich bywyd eich hun. Fe wnawn barhau i gydweithio â siopau a bydd profion pryniant eraill yn cael eu cynnal yn y dyfodol agos, er mwyn sicrhau fod busnesau yn gweithredu o fewn y gyfraith.”

Ym mis Medi 2018 cafodd 810 o arfau eu hildio i orsafoedd yr heddlu ac mewn canolfannau ailgylchu yn siroedd Conwy a Dinbych fel rhan o’r amnest cenedlaethol.

Cynhaliwyd yr amnest fel rhan o ymgyrch genedlaethol Sceptre rhwng yr 18fed a 24ain o Fedi. Yn ystod yr wythnos cafodd nifer o weithrediadau eu cynnal gan gynnwys darparu ffyn datgelu mewn deg o dai trwydded ar draws y rhanbarth, a chafodd gwasanaethau arbennig eu cynnal mewn ysgolion uwchradd fel rhan o Raglen Gyswllt Ysgolion Cymru.

Bu i aelodau o’r timau plismona lleol ymweld â dros 125 o siopau ar draws y gogledd lle gofynnwyd iddynt sut oeddent yn gwirio’r rhai a oedd yn edrych dan 18 oed, sicrhau fod arwyddion yn cael eu harddangos, ac asesu os oedd y cyllyll yn cael eu harddangos mewn modd diogel, sicr ac addas.

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Neill Anderson: “Rydym yn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol hon a gwnawn hyn drwy dargedu’r unigolion sy’n cario a defnyddio cyllyll a mynd i’r afael â’r rhai sy’n darparu arfau a gwnawn ymgysylltu â’r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o ganlyniadau cario cyllyll.

“Mae cario cyllell neu arf yn realiti i rai pobl, gyda nifer ohonynt yn anymwybodol o’r canlyniadau. Nid yw’n eich diogelu ac rydych yn peryglu eich hun ac eraill. Os cewch eich dal â chyllell, gallwch wynebu cyfnod o bum mlynedd yn y carchar – ac mae hynny am fod â chyllell yn eich meddiant. Os wnewch achosi anaf bydd cyhuddiadau ychwanegol a gallwch fynd i’r carchar am lawer hirach. Nid yw’n werth y risg.

"Hoffwn dawelu meddwl ein cymunedau ein bod yn parhau i weithio pob diwrnod ac wedi ein hymrwymo i daclo troseddau yn ymwneud â chyllyll drwy gydweithio’n agos â phartneriaid er mwyn helpu atal troseddwyr. Fe wnawn hefyd ymateb i unrhyw wybodaeth y byddwm yn ei dderbyn ond ni all Heddlu Gogledd Cymru wneud hyn eu hunain, rydym angen ymrwymiad pawb.

"Does neb eisiau bod yn ystadegyn a dwi’n apelio ar rieni a gwarchodwyr - siaradwch gyda’ch plant am droseddau yn ymwneud â chyllyll, addysgwch nhw o’r peryglon a helpwch ni i wneud troseddau yn ymwneud â chyllyll yn annerbyniol mewn cymdeithas i UNRHYW UN fod â chyllell pan fyddant yn mynd allan.”

Os ydych yn ymwybodol o unrhyw un sy’n cario cyllell, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu mewn argyfwng ffoniwch 999. Gallwch hefyd gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111, neu gallwch roi gwybodaeth drwy eu gwefan.