Prosiect gofal iechyd yng Ngwynedd yn helpu pobl i aros yn annibynnol

Dyddiad: 18/03/2019
Cae Garnedd

Mae staff iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio fflat dwy ystafell wely ym Mangor er mwyn helpu i ddarparu gofal ychwanegol i gleifion yn y gymuned fel bod gwelyau ysbyty yn parhau ar gael.

Mae fflat sengl dwy ystafell wely yn Natblygiad Tai Gofal Ychwanegol, Cae Garnedd ym Mhenrhosgarnedd yn awr ar agor diolch i gynnig llwyddiannus gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd drwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru.

Mae'r fenter ar y cyd yn darparu llety arhosiad byr hyd at bythefnos i gefnogi pobl sy'n dod allan o'r ysbyty sy'n addas yn feddygol, ond ddim yn barod i fynd adref, a ble nad oes pecyn gofal cartref yn ei le eto. Gall y fflat hefyd gael ei ddefnyddio i helpu pobl yn y gymuned sy'n sâl i osgoi derbyniad ysbyty a lleoliadau hir dymor.

Mae gan bobl sy'n cael eu cyfeirio at y cyfleuster fynediad at gegin, ystafell ymolchi ac ystafell fyw ei hunain yn ogystal ag ardaloedd cymunedol eraill.

Arthur Williams, sy'n 74 mlwydd oed oedd yr unigolyn cyntaf i aros yn y llety newydd.

Dywedodd Arthur, sydd wedi symud i'r fflat yng Nghae Garnedd ar ôl cael ei ryddhau o Ysbyty Gwynedd,: "Mae'n lle braf i aros, rwyf wedi teimlo'n gartrefol iawn yma ac mae wedi fy helpu i gael fy nghefn ataf.

"Bydd o fudd mawr i'r rhai sy'n byw yn y gymuned ac sydd angen cefnogaeth ychwanegol cyn mynd adref."

Dywedodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae gennym eisoes fflat gofal tymor byr llwyddiannus mewn datblygiad tebyg yn Y Bala, rydym yn awyddus i ddyblygu hyn ym Mangor i sicrhau y gellir cefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain cyn hired â phosibl ac i ddychwelyd i'w cartrefi eu hunain yn dilyn arhosiad ysbyty mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Dywedodd Carwyn George, Rheolwr Gofal Ychwanegol yng Nghae Garnedd, bod Tai Gogledd Cymru yn falch o fod yn rhan o'r fenter ar y cyd â BIPBC a Chyngor Gwynedd.

Dywedodd: "Gall y fflat yng Nghae Garnedd ddarparu cartref i bobl nes maent yn barod i fynd adref. Byddaf i a phreswylwyr eraill yn cynnig croeso cynnes a chefnogaeth yn ystod eu hymweliad."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet dros Ofal, Cyngor Gwynedd: "Mae cynnal annibyniaeth yn un o'r problemau pwysicaf i bobl wrth iddynt fynd yn hŷn. 

"Mae'r cynllun arloesol yn natblygiad tai gofal ychwanegol Cae Garnedd yn dangos sut mae asiantaethau allweddol yn gweithio'n agosach ar draws y sectorau iechyd a gofal i sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn ei ddarparu yn bodloni anghenion a dyheadau'r bobl leol."