Newidiadau i Gabinet Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 22/03/2019

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, wedi cyhoeddi newidiadau i aelodaeth a chyfrifoldebau Cabinet y Cyngor.

Mae dau aelod newydd wedi eu penodi i Gabinet Cyngor Gwynedd: y Cynghorydd Catrin Wager (Bangor – Menai) fydd yn arwain ar faes Priffyrdd a Bwrdeistrefol, a’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams (Caernarfon – Cadnant) a fydd yn gyfrifol am faes Addysg. Byddant yn dechrau ar eu gwaith ar 1 Ebrill pan fydd y Cynghorydd Peredur Jenkins a’r Cynghorydd Gareth Roberts yn camu lawr o’r Cabinet yn dilyn cyfnod hir o wasanaeth.

Yn ogystal, bydd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith yn cymryd rôl Aelod Cabinet Amgylchedd; bydd y Cynghorydd Ioan Thomas yn Aelod Cabinet Cyllid; bydd y Cynghorydd Gareth Thomas yn Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned gyda’r Cynghorydd Dafydd Meurig yn Ddirprwy Arweinydd ac yn Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i weithio efo’r Cabinet ar ei newydd wedd. Ein gweledigaeth ydi sicrhau’r gwasanaethau gorau posib i gymunedau a thrigolion Gwynedd ac rydw i’n gwybod y bydd pob un o aelodau’r Cabinet yn gwneud eu gorau i sicrhau hynny.

“Bydd y Cabinet newydd a fydd yn dechrau ar ei waith o ddechrau Ebrill yn dîm abl iawn – yn cynnwys aelodau galluog a phrofiadol ynghyd ag aelodau newydd brwdfrydig.

“Wrth groesawu’r aelodau newydd i’r Cabinet a chadarnhau y meysydd y bydd pawb yn gyfrifol amdanynt, hoffwn gymryd y cyfle eto i ddiolch i’r aelodau sy’n camu i lawr o’r Cabinet, y Cynghorydd Gareth Roberts a’r Cynghorydd Peredur Jenkins wedi blynyddoedd o wasanaeth.”

Yn dilyn penodiadau newydd, y Cabinet newydd a’r cyfrifoldebau fydd:

Arweinydd: Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant: Y Cynghorydd Dafydd Meurig

Aelod Cabinet Addysg: Y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams

Aelod Cabinet Amgylchedd: Y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith

Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol: Y Cynghorydd Nia Wyn Jeffreys

Aelod Cabinet Cyllid: Y Cynghorydd Ioan Thomas

Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned: Y Cynghorydd Gareth Thomas

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan

Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol: Y Cynghorydd Catrin Wager

Aelod Cabinet Tai: Y Cynghorydd Craig ab Iago