Gwynedd yn cefnogi strategaeth anableddau dysgu'r gogledd

Dyddiad: 13/03/2019

CeginArfon1

CeginArfon2

CeginArfon3

CeginArfon4

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi strategaeth ar gyfer anableddau dysgu ar draws y gogledd sy’n seiliedig ar ddymuniadau a dewisiadau pobl sy’n derbyn gwasanaethau gofal.

Mae’r strategaeth sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc y rhanbarth yn nodi sut y gall gwasanaethau iechyd a gofal ar draws gogledd Cymru weithio’n agosach er mwyn hyrwyddo annibyniaeth a gwneud yn siwr fod gwasanaethau wedi eu teilwra i gwrdd ag anghenion pobl ag anableddau dysgu.

Mae’r strategaeth rhanbarthol wedi ei ddatblygu gan y chwe chyngor a’r sector iechyd ynghyd a mewnbwn gan bobl ag anableddau dysgu a’u gofalwyr, gan ganolbwyntio ar sicrhau eu bod yn:

  • Cael lle da i fyw
  • Cael rhywbeth ystyrlon i’w wneud
  • Ffrindiau, teulu a pherthnasau
  • Bod yn ddiogel
  • Bod yn iach
  • Cael y gefnogaeth gywir.

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Theuluoedd Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n hynod falch o weld y gwaith yma yn bwrw ymlaen. Mae’r strategaeth rhanbarthol yn ffrwyth gwaith partneriaid ar draws cynghorau a’r sector iechyd ond yn allweddol hefyd yn seiliedig ar fewnbwn gofalwyr a phobl efo anableddau dysgu. Mae hyn yn amlwg yn plethu efo’n blaenoriaeth lleol o sicrhau fod gofal yn seiliedig ar anghenion a dyheadau pobl.

“Byddwn rwan yn symud i roi’r strategaeth ar waith gan sicrhau fod pobl ag anableddau dysgu yn cael ansawdd bywyd gwell gan fyw mewn cymunedau lle maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac yn dda ac yn cael eu gwerthfawrogi a’u cynnwys.

“Mae’r prosiect blaengar Cegin Arfon yn esiampl wych o’r weledigaeth yma ar waith. Mae’r prosiect yn rhoi cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu i sicrhau profiad gwaith a hyfforddiant sy’n eu harfogi ar gyfer cyfleon gwaith a sgiliau bywyd hanfodol. Mae’r bobl sy’n rhan o’r cynllun yn cael cyfle i weithio yn y caffi yng Nghanolfan Hamdden Arfon gan sicrhau eu bod yn datblygu hunan-hyder a gwneud cyfraniad gwerthfawr tra’n datblygu sgiliau fydd o help mawr iddyn nhw yn eu bywydau.

“Dyma un enghraifft o’r ystod eang o brosiectau cyffrous sy’n cael ei cynnal ar draws Gwynedd gan y Cyngor, y gwasanaeth iechyd ac asiantaethau lleol sy’n cynnwys mentrau cymdeithasol arloesol Gwynedd.”

LLUNIAU: Mae cynllun Cegin Arfon yng Nghanolfan Hamdden Arfon yn cynnig hyfforddiant a phrofiad gwaith