Gwelliannau Amgylcheddol Lleol Bontnewydd

Dyddiad: 13/03/2019

Bontnewydd1

Bontnewydd2

Yn ddiweddar fe ddaru un o gynghorwyr Gwynedd ymuno â gwahanol asiantaethau yn ei ardal i wella amgylchedd lleol a mwynderau ei bentref.

Mae’r Cynghorydd Peter Garlick, Bontnewydd, wedi arwain ar y prosiect i glirio sbwriel yn ei ward ac mae hefyd wedi trawsnewid hen ganolfan ailgylchu ger ffordd brysur sydd ar gyrion y pentref yn llecyn deniadol i eistedd ac ymlacio.

Mae'r Cynghorydd Garlick wedi bod yn brysur yn casglu sbwriel ar hyd a lled ei ward ers iddo gael ei ethol, ac erbyn hyn y mae wedi ymuno gyda Chadw Cymru'n Daclus a Threfi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd hefyd wedi darparu offer iddo, yn ogystal â chael gwared â’r sbwriel.

Mae'r gymdeithas dai leol Cartrefi Cymunedol Gwynedd hefyd wedi bod yn rhan o'r bartneriaeth gan helpu'r cynghorydd i dacluso a thrawsnewid yr hen ganolfan ailgylchu, ynghyd a phlant Ysgol Gynradd Bontnewydd a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu.

Meddai Daniel Griffith, Swyddog Cadwch Gymru'n Daclus yng Ngwynedd: "Mae'n bwysig bod arwyr pwysig di-glod fel Peter yn cael eu cydnabod am eu gwaith amhrisiadwy. Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi ymrwymo i helpu unigolion a grwpiau i fod yn angerddol am ofalu am eu hamgylchedd lleol. Rydym yn falch o ddarparu'r offer a chefnogaeth i’r cynghorydd i’w alluogi i wneud gwahaniaeth, ac yn wir i’n holl griw o Bencampwyr Sbwriel trwy’r wlad."

Fel rhan o'r prosiect, darparodd yr elusen ‘Men's Sheds’ feinciau a gwlâu blodau o goed a roddwyd gan y cwmni Travis Perkins. Ers ychwanegu'r rhoddion hyn a gweithrediad llwyddiannus y prosiect cafwyd gostyngiad mewn sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y lleoliad.

Dywedodd Cynghorydd Garlick: "Mae potensial mawr yn ein pentref ac mae arnom oll angen cymunedau y gallwn ymfalchïo ynddynt. Mae'n syndod beth y gellir ei wneud trwy wneud y pethau bach, megis casglu sbwriel, torri glaswellt, a hefyd, gydag ychydig o ddychymyg, drawsnewid rhywfaint o ardal flêr i un o fwynderau i'r gymuned.

“Gwnaethpwyd hyn i gyd yn eithaf hawdd, ac rydym, trigolion oll, yn ddiolchgar iawn am y rhoddion elusennol a chydweithrediad Cadwch Gymru’n Daclus, y gymdeithas dai a'r cynghorau sir a chymuned."                                                                                                                                                                           

Lluniau: 1 – (O’r chwith) Jonathan Neale (Trefi Taclus Cyngor Gwynedd), Gareth Jones (Cartrefi Cymunedol Gwynedd), Cynghorydd Peter Garlick a Daniel Griffith (Cadwch Gymru’n Daclus). 2 – Meinciau a gwlâu blodau newydd ym Montnewydd.