Diolch i Aelodau Cabinet Gwynedd wedi blynyddoedd o wasanaeth

Dyddiad: 01/03/2019

 Cynghorwyr

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn wedi talu teyrnged i ddau Aelod Cabinet profiadol sy’n sefyll i lawr wedi blynyddoedd o wasanaeth.

Bydd y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid a’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Gofal yn camu i lawr ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bresennol.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd y Cyngor: “Wedi blynyddoedd lawer o wasanaeth ac ymroddiad i’w meysydd, hoffwn ddiolch yn ddiffuant i’r Cynghorydd Gareth Roberts a’r Cynghorydd Peredur Jenkins am eu gwaith diflino.

“Yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor ac yna’r Cabinet, roedd y Cynghorydd Gareth Roberts yn gyfrifol am faes Amgylchedd - yn cynnwys Cynllunio a Thrafnidiaeth; Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Ymgynghoriaeth Gwynedd - am rai blynyddoedd wrth i’r Cyngor ddatblygu gwasanaethau ailgylchu a lleihau’r ganran o wastraff sy’n cael ei anfon i dirlenwi.

“Ers 2015, mae’r Cynghorydd Roberts wedi bod yn Aelod Cabinet Gofal gan arwain ar y gwaith o foderneiddio'r ddarpariaeth a sicrhau fod gwasanaethau cwrdd ag anghenion a dyheadau yr unigolyn, ac yn ddiweddar yn ehangu darpariaeth dementia yn lleol trwy gartrefi preswyl y Cyngor. Rwy’n sicr y bydd Gareth yn parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i waith y Cyngor yn y blynyddoedd nesaf ac chyda’i waith fel aelod lleol gweithgar dros ardal Aberdaron.

“Bu’r Cynghorydd Peredur Jenkins yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor am rai blynyddoedd gyda chyfrifoldeb am faes Cyllid gan arwain ar waith cyllidebol yr awdurdod.

“Yna, ers 2012, mae wedi bod yn Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am faes Cyllid, ac yn ystod ei gyfnod mae wedi arwain ar y gwaith o osod strategaeth ariannol gan sicrhau fod gwasanaethau allweddol y Cyngor yn cael eu gwarchod, tra’n pwyso ar y llywodraeth i sicrhau cyllid deg i gynghorau gwledig fel Gwynedd. Diolch iddo am ei wasanaeth, ac rwy’n gwybod y bydd yn parhau i fod yn aelod gweithgar o’r Cyngor wrth gynrychioli ward Brithdir a Llanfachreth, y Ganllwyd a Llanelltyd.

“Gyda hynny, hoffwn groesawu’r Cynghorydd Catrin Wager (Bangor – Menai) a’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams (Caernarfon – Cadnant) fel darpar-aelodau cabinet. Mae’r ddau ohonynt yn aelodau brwdfrydig sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth dros drigolion Gwynedd a dwi’n sicr y byddant yn gwneud cyfraniad pwysig fel aelodau cabinet o fis Ebrill ymlaen.”

Bydd manylion am y meysydd y bydd yr aelodau cabinet newydd yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

LLUNIAU:

1 – Y Cynghorydd Gareth Roberts

2 – Y Cynghorydd Peredur Jenkins

3 – Y Cynghorydd Catrin Wager

4 – Y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams