Cynnydd da ar brosiectau adfywio Caernarfon

Dyddiad: 29/03/2019
Caernarfon

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i fuddsoddi, mae 2 o’r 3 brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon eisoes wedi agor.

Mae ardal y glannau wedi gweld trawsnewid dros y misoedd diwethaf, gyda Cei Llechi ar amser i’w gwblhau erbyn Rhagfyr blwyddyn yma. Drwy Fenter Glannau Caernarfon, mae'r Cyngor yn gweithredu fel rheolwr prosiect y fenter ac yn cefnogi sawl partner lleol allweddol i gyflawni Galeri 2, gorsaf newydd i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, a phrosiectau Safle Ynys Cei Llechi gyda'r nod o wneud cyfraniad mawr i adfywiad Caernarfon a'r economi leol ehangach.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi:

“Mae'r Cyngor a'i partneriaid eisoes wedi cwblhau 2 o brif prosiectau Menter Glannau Caernarfon, sef Galeri 2 a  Gorsaf Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri. Mae prosiect Cei Llechi wedi cychwyn ac mae Grosvenor Construction, cwmni o Bae Cinmel, wedi bod yn gweithio ar y safle ers mis Hydref. Drwy amrywiaeth o brosiectau cyffrous fel hyn, rydym yn gryf o'r farn y gall yr ardal hanesyddol hon o Gaernarfon edrych ymlaen at ddyfodol disglair.

"Mae glannau Caernarfon yn gyfoeth o hanes ac rydym am sicrhau dyfodol ffyniannus a chynaliadwy i'r ardal. Mae rhai o’r asedau newydd i Gaernarfon wedi agor ac mae’n dda deall pa mor llwyddiannus mae’r cyfnod cychwynnol wedi bod, gyda trigolion lleol ac ymwelwyr yn mwynhau’r cyfleusterau.

"Wrth weithio gyda'n partneriaid, rydym am wneud y mwyaf o asedau treftadaeth a diwylliannol y dref er mwyn sicrhau bod Caernarfon yn gyrchfan lewyrchus i'r gymuned leol ac i ymwelwyr." 

 

Cei Llechi

Cyrhaeddwyd carreg filltir allweddol yn ddiweddar wrth i gwmni o Fae Cinmel, Grosvenor Construction, cychwyn gwaith ar y safle ym mis Hydref. Bydd y safle yn gartref i 19 uned busnes crefftwyr a bydd yn atgyfnerthu Caernarfon fel hwb i’r sector creadigol.

Bydd hen adeilad yr Harbwr yn cael ei droi fewn i 3 llety wyliau, gyda’r ystafell gyfarfod yn cael ei ailwampio a bydd yr ystafell ar gael i’w logi. Bydd cyfle i’r cyhoedd ymweld a’r safle i yn ystod y cyfnod adeiladu.

Mae’r safle yn cael ei rheoli gan Galeri Caernarfon Cyf ac os gan rywun diddordeb mewn uned gwaith, mae Galeri’n annog chi i gysylltu â nhw ar 01286 685 250 – nei ebost ceillechi@galericaernarfon.com Y gobaith ydy bydd y tenantiaid cyntaf yn  symud mewn i’w unedau newydd erbyn gwanwyn 2020.

Dywedodd Bob Lowe, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Cei Llechi: "Mae gweithlu sylweddol wedi bod ar y safle ers mis Hydref. Mae’r cyfnod cychwynnol wedi gweld cynnydd da yn y gwaith paratoi ar y safle a bydd y misoedd nesaf yn gweld y tîm yn gweithio i baratoi strwythur y safle i alluogi’r safle i gael ei ddefnyddio unwaith eto. Mae cryn dipyn o ddiddordeb wedi bod yn llogi’r unedau, a byddwn yn annog unrhyw unigolyn neu fusnes sydd efo diddordeb yn y prosiect, i gysylltu efo ni.”

 

Galeri 2

Mae’r 2 sgrin sinema newydd wedi profi’n boblogaidd efo pobl leol ac ymwelwyr ers agor ym mis Medi. Mae’r cyfleusterau newydd wedi galluogi’r Galeri i ddatblygu’r cynnig sydd ar gael drwy gael theatr ar wahân a sinema bwrpasol llawn amser, sydd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ymwelwyr. Cynhalwyd Gŵyl Pics yn Galeri yn ddiweddar, lle bu ieuenctid yr ardal yn dysgu sut i greu ffilm a sut i adolygu ffilmiau.

Mae’r estyniad newydd yn cynnwys ystafell gelf, ystafell gyfarfod a gofod swyddfa. Wrth ail-gyflunio’r adeilad mae unedau yn y prif adeilad wedi’u rhyddhau, sydd yn hwb ar gyfer y diwydiant creadigol yn yr ardal.

Dywedodd Steff Thomas, Cyfarwyddwr Marchnata Galeri: “Mae’r 6 mis cyntaf wedi bod yn gadarnhaol iawn o ran defnydd – mae oddeutu 30,000 wedi bod drwy’r drysau i fwynhau ffilmiau amrywiol. Mae hi hefyd wedi bod yn gyfnod o addasu a tyfu fel cwmni. Mae naws a’r ffordd mae pobl yn defnyddio Galeri wedi llwyr newid – mae ‘na hyd yn oed mwy o fwrlwm nag erioed ac mae hynny wedi golygu bod angen cyflogi mwy o staff. Rydym wedi creu 3 swydd newydd yn Galeri ers agor yr estyniad.”

 

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Bydd orsaf newydd Rheilffordd Eryri’n agor yn llawn amser 30 Mawrth, lle bu trenau’n cyrraedd yn yr orsaf am y tro cyntaf. Mae’r orsaf newydd yn cynnwys caffi, gofod digwyddiadau a thoiledau Changing Places, sydd yng nghynhorthwy unigolion a theuluoedd sydd efo anableddau difrifol i ddefnyddio’r toiled mewn ffordd saff a chyffyrddus. Bydd penwythnos y Pasg yn gweld pobl yn cael profi’r cab gyrru am ddim, lle bu pobl yn cael gweld union sut mae trên stem yn gweithio.

Mae’r misoedd nesaf yn rhai prysur i’r rheilffordd wrth iddyn nhw edrych ymlaen at roi gwasanaeth trenau arbennig o Borthmadog ar gyfer Gŵyl Fwyd Caernarfon ym mis Mai, gyda Cwrw ar y Cledrau'r penwythnos wedyn. Bydd yr orsaf yn agor yn swyddogol ar 14 Mehefin, gyda seremoni arbennig wedi’i drefnu ar gyfer yr achlysur.

Dywedodd Stephen Greig, Rheolwr yr Orsaf: "Maen cyfnod hynod o gyffroes i’r rheilffordd ac i fy hun a fy nhîm sydd wedi’u recriwtio o’r ardal leol. Rydym yn edrych ymlaen at wahodd y cyhoedd i fwynhau’r cyfleusterau o’r radd flaenaf ac i gynnal digwyddiadau cyffroes. Bydd y caffi a’r siop yn cynnwys anrhegion a chynnyrch lleol, lle bu'r rhain yn atyniad i bobl leol ac ymwelwyr a’r gobaith ydy bod hyn yn dod a naws Cymreig i’r orsaf newydd.”

Mae’r prosiect gwerth £15 miliwn, yn cynnwys £2.45M o gyllid Ewrop i ariannu Galeri 2 a orsaf newydd Rheilffordd Ffestiniog, drwy rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaeth Croeso Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am brosiect adfywio Glannau Caernarfon i’w gweld ar

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Adfywio/Menter-Adfywio-Glannau-a-Chanol-Tref-Caernarfon.aspx

 

LLUNIAU:

1 – Adeilad Galeri ar ei newydd-wedd

2 - Gorsaf newydd Rheilffordd Eryri

3 -  Gwaith yn bwrw ymlaen ar safle Cei Llechi