Cyfle i ddweud eich dweud ar rwydwaith bysiau lleol Gwynedd

Dyddiad: 07/03/2019
Er mwyn gallu cynllunio rhwydwaith bysiau sy’n cyfarch anghenion trafnidiaeth lleol, mae gofyn fod y Cyngor yn ymwybodol o anghenion trigolion Gwynedd.

Fel rhan o’r gwaith yma o gynllunio rhwydwaith addas i’r dyfodol, mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar y rhwydwaith cludiant cyhoeddus ac yn awyddus i glywed barn a sylwadau trigolion y sir.

Mae’r Cyngor yn gwario oddeutu £1.5 miliwn ar gynnal y rhwydwaith bob blwyddyn ac yn cyfrannu £476,000 i’r Llywodraeth am Gerdyn Teithio am ddim (dros 60 ac anabl).

Mae wedi dod yn glir y bydd y sefyllfa ariannol fydd yn wynebu Cyngor Gwynedd dros y blynyddoedd nesaf yn fwy heriol nag erioed a bydd angen cyfiawnhau pob ceiniog o wariant.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y maes trafnidiaeth:

“Ein bwriad fel Cyngor ydi gallu cynnig rhwydwaith bysiau sy’n cyfarch anghenion mwyafrif o bobl Gwynedd – a hynny mewn modd effeithlon a chost effeithiol, boed hynny ar fws mawr, bws mini, dacsi neu wasanaeth ar alw.

“Wrth gwrs, mewn sir wledig fel Gwynedd, mae sicrhau rhwydwaith addas o fysiau sy’n cyfarch anghenion pawb yn hynod heriol. Ar ben hynny, mae’r rhwydwaith cludiant cyhoeddus yn lleol wedi gweld cyfnod anodd iawn dros y blynyddoedd diwethaf, gyda rhai cwmniau yn gorfod rhoi’r gorau i gynnal gwasanaethau ac erailll yn colli trwyddedau.

“Drwy gynnal adolygiad o’r rhwydwaith, rydan ni’n awyddus i sicrhau ein bod yn canolbwyntio adnoddau ar y llwybrau bysiau sydd yn darparu’r gwerth cymdeithasol mwyaf i’n trigolion. 

“Rydym yn gwybod bod rhai trigolion yn cael trafferth i fynychu apwyntiadau iechyd i weld eu meddyg, eraill yn ei chael yn anodd mynd i siopa neu i’r banc gyda rhai trigolion hŷn yn cael eu hynysu am nad oes gwasanaeth bws digonol ar gael yn y pentrefi gwledig.

“Er mwyn sicrhau y defnydd gorau o’r arian sydd ar gael i ni, rydym yn annog trigolion Gwynedd i gwblhau’r holiadur - rydym yn awyddus i glywed am bwrpas eich taith ac i ba raddau mae eich lles yn gwella drwy ddefnyddio gwasanaeth bws.”

Mae’r holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/Ymgynghori ac mae copïau papur ar gael yn llyfrgelloedd y Cyngor. Mae’r holiadur ar agor tan 30 Ebrill 2019.