Cychwyn ar waith adeiladu Ysgol y Garnedd newydd

Dyddiad: 08/03/2019

Garnedd 

Garnedd1

Mae gwaith i adeiladu ysgol newydd bwrpasol ym Mangor ar gyfer hyd at 420 o ddisgyblion, wedi dechrau. I ddathlu, daeth disgyblion o Ysgol y Garnedd, ac Ysgolion Coed Mawr a Glanadda, ar gyfer seremoni 'torri’r dywarchen gyntaf' ar safle'r ysgol newydd.

Mae hwn yn rhan o gynllun i ad-drefnu darpariaeth addysg gynradd ardal Bangor.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

"Mae ysgol newydd i Ysgol y Garnedd, yn ddechrau cyffrous i ad-drefnu addysg gynradd yn ardal Bangor. Mae'r galw cynyddol am leoedd yn yr ysgol yn golygu nad yw'r adeilad presennol bellach yn addas ar gyfer eu hanghenion, a bydd y disgyblion yn elwa o gyfleuster newydd a modern."

Mae Ysgol newydd y Garnedd yn ran o gynllun ehangach yn y ddinas gwerth £12.7 miliwn sydd hefyd yn cynnwys gwaith i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 o ddisgyblion. Bydd hyn drwy adnewyddu’r ysgol a chreu estyniad gyda’r gwaith yn dechrau yn yr haf. Bydd Ysgol Coed Mawr ac Ysgol Glanadda yn cau, gan sicrhau lle i’r disgyblion hyn drwy’r gynyddu capasiti’r ddwy ysgol.

Roedd disgyblion o Ysgol y Garnedd ac Ysgolion Coed Mawr a Glanadda yn bresennol i ddechrau ar y gwaith drwy dorri’r dywarchen gyntaf.

Meddai Dr Catrin Elis Williams, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Y Garnedd a Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd:

“Mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol i Ysgol Y Garnedd. Mae staff a disgyblion yr ysgol wedi cyflawni gwaith rhagorol o dan amgylchiadau anodd dros y blynyddoedd diwethaf, gan nad yw’r adeilad presennol yn ateb y gofynion bellach. Bydd cael ysgol fodern, fwy yn galluogi’r ysgol i adeiladu ar ei llwyddiannau a mynd o nerth i nerth.”

Ychwanegodd Alex Read, Cyfarwyddwr Read Construction, sy'n gyfrifol am adeiladu'r ysgol newydd:

"Mae Read yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Cyngor Gwynedd ar y prosiect yma. Drwy gydol y cynllun, byddwn yn gweithio'n agos gyda'r ysgolion a'r gymuned i ddathlu cerrig milltir y prosiect a chyflawni gwerth ychwanegol mwyaf."

Bydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau ym mis Medi 2020.

LLUNIAU: Disgyblion a chynrychiolwyr o ysgolion y Garnedd, Coed Mawr a Glanadda ynghyd a Chyngor Gwynedd yn y seremoni torri’r dywarchen gyntaf ar adeilad newydd Ysgol y Garnedd.