Canolfannau iaith Gwynedd

Dyddiad: 26/03/2019

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd yn cynnig cyfres o opsiynau i sicrhau parhad canolfannau iaith y Cyngor er gwaethaf toriad yn grant y llywodraeth sy’n eu hariannu.

Bydd yr adroddiad, fydd ger bron Cabinet Gwynedd ar 2 Ebrill, yn nodi ymrwymiad cadarn y Cyngor i barhau i gynnal y rhwydwaith o ganolfannau iaith tra’n sefydlu ffyrdd o wneud hyn am lai o gost er mwyn sicrhau eu hyfywdra hir-dymor.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Fel Cyngor, mae ein polisi addysg arloesol ac ymrwymiad ein hysgolion a chanolfannau iaith i alluogi pobl ifanc Gwynedd i fyw eu bywydau trwy’r iaith Gymraeg yn cael ei ddathlu’n gyson fel yr arfer gorau yn genedlaethol. Rydym yn benderfynol o barhau i arwain y ffordd yn y maes allweddol yma.

“Mae hefyd yn hysbys i bawb fod gwasanaethau’r Cyngor wedi gorfod wynebu degawd a mwy o doriadau. Trwy gydol y cyfnod digynsail yma o lymder, rydym wedi llwyddo i warchod cyllideb ein canolfannau iaith tra’n lleihau gwariant ar weddill y gyllideb addysg a phob maes gwasanaeth arall ar draws y Cyngor.

“Erbyn hyn yn anffodus, gydag arian grant y llywodraeth yn lleihau a chostau staffio yn cynyddu, does dim dewis ond ystyried ffyrdd newydd o redeg y canolfannau iaith gyda llai o gyllideb.

“Fel Cabinet byddwn yn pwyso a mesur yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd gan ein staff a’r undebau yn yr ymgynghoriadau diweddar, ynghyd a’r prif negeseuon o Bwyllgor Iaith, Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi a’r Cyngor llawn yn ofalus.

“Mae Adran Addysg y Cyngor o’r farn fod modd cyfarch y sylwadau sydd wedi eu cyflwyno mewn sawl ffordd posib, a byddwn yn cloriannu’r dewisiadau yma yn ofalus cyn penderfynu ar y ffordd orau ymlaen.”

Bydd y mater yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill.