Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023

Dyddiad: 28/03/2018
Cynllun_Plan

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi cymeradwyo Cynllun y Cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy’n amlygu blaenoriaethau’r awdurdod ar gyfer y cyfnod.

 

Mae’r cynllun cynhwysfawr yma yn amlinellu’r hyn mae’r Cyngor yn ei ddarparu i bobl Gwynedd, y gwelliannau mae’r awdurdod yn awyddus rhoi blaenoriaeth iddyn nhw rhwng rwan a 2023, a sut mae’n bwriadu eu cyflawni.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Dogfen syml yw Cynllun y Cyngor sy’n nodi sut y bwriadwn gyflwyno’r gwasanaethau gorau bosib i bobl Gwynedd dros y pum mlynedd nesaf.

 

“Cyn cytuno ar y ffordd ymlaen, mi wnaethon ni ofyn yn gyntaf i holl gynghorwyr Gwynedd pa faterion oedd angen sylw yn eu barn nhw. Cafodd y materion hyn wedyn eu defnyddio fel sail ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd ledled y sir.

 

“Rydan ni’n ddiolchgar i bob unigolyn a mudiad a fanteisiodd ar y cyfle i roi eu barn. Dw i’n hyderus ein bod ni wedi gallu cynnwys y blaenoriaethau a gafodd eu mynegi gan bobl Gwynedd a’r cynghorwyr yn y cynllun newydd hwn.

 

“Dw i’n arbennig o falch ein bod ni wedi gallu cynnwys cyfres o flaenoriaethau mwy lleol ochr yn ochr â’n cynlluniau ar gyfer y sir gyfan - a hynny drwy’r holl amrywiaeth o wasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu.

 

“Wrth gwrs, fel sy’n amlwg i drigolion Gwynedd, does dim modd anwybyddu’r toriadau llym i gyllidebau’r cyngor sy’n cael eu gorfodi arnon ni gan y llywodraeth. Er gwaethaf hyn, rydan ni’n dal mor benderfynol ag erioed i ganolbwyntio ar gyflwyno gwasanaethau modern o safon uchel i bobl Gwynedd fel sydd wedi ei amlinellu yng Nghynllun y Cyngor.”

 

Mae copi o Gynllun y Cyngor ar gyfer 2018-2023 ar gael ar wefan Gwynedd:

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunycyngor ac mae copïau papur ar gael hefyd o lyfrgelloedd y Cyngor a Siopau Gwynedd yng Nghaernarfon, Dolgellau a Pwllheli.

 

LLUN: Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mair Rowlands, a’r Arweinydd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, gyda Chynllun newydd 2018-2023