Cyngor Gwynedd yn gosod cyllideb 2018/19

Dyddiad: 08/03/2018

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi cymeradwyo cyllideb yr awdurdod ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 8 Mawrth. Nod strategaeth ariannol y Cyngor am 2018/19 yw amddiffyn gwasanaethau’r Cyngor i bobl lleol.

Dros y 12 mis nesaf, mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd angen £243 miliwn i ddarparu gwasanaethau lleol ar gyfer 123,000 o drigolion Gwynedd. Bydd £175 miliwn o’r swm yma yn cael ei ariannu trwy grant gan Lywodraeth Cymru, gyda'r £68 miliwn sy'n weddill yn cael ei godi trwy Dreth Cyngor.

Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol i bobl leol, er gwaethaf y galw cynyddol a’r ffaith nad ydi’r arian a dderbynnir gan y llywodraeth tuag at gost darparu gwasanaethau’r Cyngor yn cwrdd ag effaith chwyddiant.

Yn hytrach na gwneud penderfyniadau byrbwyll ar fwy o doriadau i wasanaethau, mae cynghorwyr Gwynedd wedi cytuno ar gynnydd o 4.8% mewn Treth Cyngor o fis Ebrill. Mae hyn yn golygu y bydd biliau am eiddo Band D arferol yn cynyddu £59.57 am y flwyddyn, neu £1.15 yr wythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd: “Mae’r Cyngor yn darparu amrediad eang o wasanaethau lleol – boed yn ysgolion, gofal i blant ac oedolion bregus, llyfrgelloedd, cynnal ffyrdd neu wasanaethau casglu gwastraff.

“Unwaith eto eleni, nid yw’r grant gan y llywodraeth, gyda chynnydd o ddim ond £1 miliwn, yn ddigon i dalu am y cynnydd net o £7 miliwn yn y gost o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol.

“Er gwaethaf gwneud arbedion o £2.8 miliwn, rydan ni wedi gorfod cynyddu’r Dreth Cyngor er mwyn diogelu gwasanaethau sy’n bwysig i bobl leol. Rydym ni wedi cynllunio’n ofalus am y tymor hir, felly rhwng rŵan ac Ebrill 2019 ni fydd unrhyw doriadau ychwanegol i wasanaethau, y tu hwnt i’r rheini y cytunwyd arnynt eisoes.

“Fodd bynnag, mae’r rhagolygon ariannol am y dyfodol yn hynod o lwm ac os na fydd Llywodraeth Cymru yn ariannu llywodraeth leol yn unol â’i haeddiant erbyn 2019/20 a thu hwnt, bydd dim dewis ond cael hyd i arbedion pellach, o bosib hyd at £20 miliwn dros y tair blynedd sydd i ddod.

Yn Hydref 2018 byddwn yn gwahodd pobl leol i roi eu barn ar ddewisiadau i gyflawni arbedion ar gyfer 2019. Drwy’r drefn arfaethedig, byddwn yn isafu unrhyw doriadau i wasanaethau’r Cyngor, ac yn sicrhau fod penderfyniadau perthnasol wedi’u seilio ar flaenoriaethau trigolion Gwynedd.”