Croeso i Lyfrgell Y Bala ar ei newydd wedd

Dyddiad: 07/03/2018
balasad7

Cynhaliwyd llu o ddigwyddiadau dros gyfnod hanner tymor i blant ac oedolion er mwyn croesawu pobl yn ôl i safle Ysgol y Berwyn ar ôl cyfnod  dros dro yng Nghanolfan Hamdden Penllyn tra bu gwaith cynnal a chadw yn digwydd yno.

 

Ar Ddydd Llun, 12 Chwefror bu i blant yr ardal serennu ar Raglen Heno, wrth gael blas o’r hyn sydd ar gael yn y Llyfrgell. Roedd pawb wedi’u plesio gyda’r dewis o lyfrau a DVDs oedd ar gael.

 

Tro’r oedolion oedd hi ar y Dydd Mawrth, gyda chyfle i liwio ac ymlacio. Bydd yr ystafell gymunedol yn cynnig hafan wythnosol i bobl ymgynnull i gymdeithasu, sgwrsio ac wrth gwrs, cymryd rhan mewn  gweithgarwch boed yn lliwio, gwau a gwnïo.

 

Ar  brynhawn Iau cafwyd digwyddiad ‘Llofruddiaeth yn y Llyfrgell’, ble cafodd y gynulleidfa  eu diddanu gan yr awduron trosedd John Alwyn Griffiths a Myfanwy Alexander a oedd yn sôn am y grefft a’u profiadau o ysgrifennu nofel trosedd lwyddiannus.

 

Tro’r plant unwaith eto ar y Dydd Gwener a  chafwyd pnawn byrlymus o greu bwystfilod a gemau o bob math. Diolch i ‘Wild Elements’ am gyflwyno'r awyr agored i ni yn y Llyfrgell, gan greu gweithgaredd llawn antur i dros 45 o blant ardal Penllyn. 

 

Unwaith eto ar fore Sadwrn, daeth dros 70 o blant ac oedolion i fwynhau ystod o weithgareddau yn amrywio o helfa drysor, crefftau ac amser stori. Bu’r PSCO Iwan Roberts yn brysur iawn yn creu cylchoedd allwedd gydag olion bysedd y plant.  Roedd cynnwrf mawr i wybod pwy oedd wedi dod i’r brig yn y gystadleuaeth tynnu llun Tegi. Penderfynwyd gwobrwyo tri llun gyda rhai o’r buddugwyr yn y llyfrgell i dderbyn eu gwobrau. Bu cryn ddefnydd ar y gemau bwrdd gyda phlant ac oedolion yn cael blas o’u chwarae.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd:

 

“Braf oedd gweld cynifer o bobl yn ymgynnull i Lyfrgell y Bala i ddathlu fod y llyfrgell wedi cael ei thrawsnewid.

 

“Gan fod y llyfrgell ar safle lle bydd y campws dysgu newydd yn agor yn fuan, mi fydd yn ganolbwynt cymunedol i’r dref ble gall pobl a phlant ymgynnull ar gyfer digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal yno.

“Hoffwn ddiolch o i ddefnyddwyr y llyfrgell am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith adnewyddu, a gobeithiaf y bydd y trigolion yn mwynhau ac yn gwneud defnydd helaeth o’r llyfrgell ar ei newydd wedd.”

 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i:  www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell neu i weld catalog y llyfrgelloedd ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgelloedd