Ysgolion a gweithwyr proffesiynol iechyd yn lansio partneriaeth atal hunan niwed

Dyddiad: 15/03/2017
CAMHS staff with representatives from Gwynedd and Ynys Mon education authories

Staff CAHMS gyda chynrychiolwyr o awdurdodau addysg Gwynedd ac Ynys Môn

 

Mae ysgolion mewn sawl ardal ledled Gogledd Cymru wedi ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Gwasanaethau Addysg Gwynedd ac Ynys Môn i wella'r gofal a roddir i ddisgyblion sydd mewn perygl o'u niweidio eu hunain.

Fel rhan o'r fenter, bydd ysgolion uwchradd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) lleol y Bwrdd Iechyd i ddynodi disgyblion a allai fod mewn perygl a sicrhau eu bod yn cael y cymorth mwyaf effeithiol.

Cynhaliwyd digwyddiad lansio llwyddiannus i ysgolion uwchradd Gwynedd ac Ynys Môn yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Yn siarad yn y lansiad, dywedodd Elin Sanderson, Uwch Ymarferydd CAMHS/Addysg sy'n rhan o'r prosiect:

"Mae hunan niwed yn gallu golygu bod pobl ifanc yn niweidio eu hunain fel ffordd o ddelio â theimladau anodd iawn, atgofion poenus neu sefyllfaoedd sy'n eu llethu a phrofiadau sydd allan o reolaeth.

"Gwyddom fod hunan niwed ymhlith pobl ifanc yn broblem gudd yn aml iawn ac mae'n tueddu i fod ar ei gwaethaf yn ystod y glasoed, felly mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen cyn gynted â phosibl."

Mae timau CAMHS wedi gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Addysg Gwynedd ac Ynys Môn i hyfforddi o leiaf dau aelod o staff ym mhob ysgol uwchradd ar sut i gefnogi cleifion sydd mewn perygl. Bydd gan athrawon hefyd fynediad cyflym at arbenigwyr o'r tîm CAMHS lleol sy'n gallu rhoi cefnogaeth a chyngor ar iechyd meddwl a sut i reoli risgiau disgyblion sy'n niweidio eu hunain.

Dywedodd y Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol Dr Sara Hammond-Rowley: "Gwyddom y bydd pobl ifanc yn aml yn troi at ffrindiau ac oedolion y maen nhw'n ymddiried ynddynt am gefnogaeth, felly mae'n hanfodol bod athrawon yn gwybod beth i'w wneud, pwy ddylai ei wneud a phwy sy'n gyfrifol am beth."