Y cynnig gofal plant yng Ngwynedd

Dyddiad: 23/03/2017

 Y cynnig gofal plant yng Ngwynedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau'r cymunedau yng Ngwynedd a fydd yn peilota’r Cynnig Gofal Plant estynedig ar gyfer plant tair a phedair oed yn y lle cyntaf.

 Fel rhan o’r cynllun peilot, bydd rhieni sy'n gweithio yn cael 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant tair a phedair oed. Ariennir y cynllun gan y Llywodraeth a bydd ar gael hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn. 

 Fel rhan o’r ymdrechion yma, mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i sefydlu tîm penodol i reoli’r cynllun o fis Medi 2017 ymlaen.

 Meddai Sioned Owen, Uned Blynyddoedd Cynnar,  Cyngor Gwynedd: “Mae sicrhau darpariaeth gofal plant addas yn allweddol bwysig i deuluoedd. Mae rhieni angen fod yn hyderus eu bod yn gallu dibynnu ar y gofal plant gorau bosib fel y gallant ddychwelyd i’r gwaith, gan wybod fod eu plant yn derbyn gofal o safon.

 “Bydd y cynllun peilot yn galluogi’r Cyngor i weithio gyda phartneriaid yn y sector gofal plant i sicrhau fod plant Gwynedd yn derbyn y dechrau gorau mewn bywyd, i edrych mewn manylder ar y ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig ynghyd a helpu i ddarparu cyfleon cyflogaeth da yn y maes pwysig yma.

 “Gyda chefnogaeth y llywodraeth i ariannu’r cynllun yn llawn, mae disgwyl i 1,200 o blant gael budd o’r prosiect ar draws Ynys Môn a Gwynedd yn y flwyddyn gyntaf, gyda’r bwriad o ymestyn ar draws yr ardal gyfan erbyn 2020.

 “Bydd profi’r cynnig ar y cyd gydag Ynys Môn a Llywodraeth Cymru yn ein galluogi i ddysgu beth sy’n gweithio a beth sydd ddim, bydd yn ein galluogi i adeiladu ar brofiadau a thystiolaeth er mwyn darparu ar gyfer rhieni sy’n dysgu.”

 Fel cam cyntaf, bydd y cynllun gofal plant am ddim ar gyfer plant tair a phedair oed ar gael o fis Medi 2017 i deuluoedd yn:

- ardal lles Bangor sy’n cynnwys Bethesda;

- ardal lles Porthmadog, sy’n cynnwys Criccieth, Penrhyndeudraeth, Harlech a Garndolbenmaen;

- ardal lles Ffestiniog sy’n cynnwys Blaenau Ffestiniog, Maentwrog, Trawsfynydd, Gellilydan a Llan Ffestiniog;

- ardal lles Dolgellau sy’n cynnwys yr ardal o amgylch Abermaw, Corris, Dinas Mawddwy, Dyffryn Ardudwy a Llanbedr.

 Yn ogystal, o Ionawr 2018 ymlaen, bydd ardal lles Caernarfon sy’n cynnwys Bethel, Cwm y glo, Bontnewydd, Deiniolen, Llanberis, Groeslon, Llanllyfni, Clynnog Fawr, Llanrug, Llanwnda, Penisarwaun, Penygroes, Talysarn a Waunfawr yn elwa o’r cynllun hefyd. Bydd y cynnig gofal plant am ddim, ar gael i rieni cymwys, ar draws holl gymunedau Gwynedd unwaith iddo gael ei ddatblygu.

Mae croeso i rieni neu ddarparwyr gofal plant yng Ngwynedd sydd angen gwybodaeth ychwanegol i gysylltu gyda’r tîm prosiect gofal plant yn lleol ar e-bost: Gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant,