Tacluso Llwybr Penygroes

Dyddiad: 27/03/2017
Penygroes1

Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd a bagiau sbwriel a gafodd eu casglu

Tacluso Llwybr Penygroes

Mae llwybr ym Mhenygroes sy’n cysylltu llwybr beicio cenedlaethol, Lôn Eifion hefo Cwm Nantlle, wedi cael ei dacluso gan Gynllun Trefi Taclus. Mae’r llwybr yma yn boblogaidd hefo aelodau’r cyhoedd yn ogystal â cherddwyr cŵn. Cafodd Trefi Taclus wared ar sbwriel a deunyddiau wedi eu tipio yn slei, er mwyn iddo edrych yn daclus, yn barod am y gwanwyn.

 Roedd poster a thaflen wybodaeth i godi ymwybyddiaeth am faw cŵn wedi eu gosod yn yr ardal, yn dilyn hyn, roedd cyfradd digwyddiadau o faw cwn wedi lleihau 40%. Cafodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd syniad yn dilyn hyn, gan weld bod cyfle i wella ansawdd y llwybr drwy ei dacluso’n fanwl.

 Dywedodd Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd:

 “Mae golygfeydd bendigedig o Ben Llŷn i’r Gorllewin a’r Wyddfa i’r Dwyrain o’r llwybr hwn, felly roedd gweld dipyn o sbwriel- pecynnau bwyd, boteli diod ar lawr, yn fy nhristau.  Mae contractwr Trefi Taclus wedi gwaredu 100 bag o sbwriel ac mae’r lleoliad bellach yn lân a thaclus.”

 Dywedodd Uwch Warden Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd, Robin Perkins:

 “Mae’r llwybr yma’n boblogaidd iawn hefo bobl leol ar gyfer hamddena ond mae hefyd yn bwysig i’r ardal ehangach gan ei fod yn gyswllt i Gwm hanesyddol Nantlle a Thaith Feicio Genedlaethol Lôn Eifion. Rydym yn gobeithio y bydd ymgyrchoedd diweddar Drefi Taclus yn codi ymwybyddiaeth o’r problemau yma ac yn codi cywilydd ar rai sy’n ymddwyn mewn ffordd wrth gymdeithasol.”

 Ychwanegodd Steffan Jones, Uwch Reolwr Gwastraff Cyngor Gwynedd:

 “Mae prosiectau glanhau cymunedau ac ardaloedd Trefi Taclus yn gwneud gwahaniaeth sylweddol wrth gynorthwyo cymunedau sydd â’r un problemau yr ydym yn weld yn Lôn Eifion, Penygroes. Mae’r ateb yn dod o rhywle arall yn hirdymor ac rydym yn annog grwpiau cymunedol neu unigolion sydd eisiau cynorthwyo i gysylltu.”

 Mae’r rhai sy’n taflu sbwriel mewn lleoliad cyhoeddus yn troseddu. Gall unrhyw un sy’n cael eu darganfod yn euog o daflu sbwriel yn gyhoeddus, wynebu dirwy hyd at £2,500. Er mwyn adrodd am unrhyw ddigwyddiadau megis tipio slei bach, cysylltwch â thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd, wrth ffonio 01766 771000.

 Mae’r cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu i wella’r amgylchedd lleol. Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, neu os ydych yn awyddus i ddechrau eich grŵp cymunedol eich hun, cysylltwch hefo’r tîm 01766 771000 neu e-bostiwch trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os ydych am wneud cais am becyn cymunedol.