Myfyrwyr Coleg Dolgellau yn cymryd rhan mewn Menter Llygredd

Dyddiad: 09/03/2017
MEIRIONDWYFORTT

Myfyrwyr a staff Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau ar ddiwrnod y casglu gyda’r Cynghorydd Linda Morgan ar y dde

Myfyrwyr Coleg Dolgellau yn cymryd rhan mewn Menter
Llygredd

Mae myfyrwyr a staff campws Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau wedi uno hefo Cynghorydd Gwynedd lleol, Linda Morgan a Threfi Taclus Cyngor Gwynedd i godi sbwriel yn ardal Marian yn nhref Dolgellau. Cymerodd y myfyrwyr ran fel rhan o her gymunedol yn ystod gwyliau hanner tymor  ac yn rhan o gwrs Y Fagloriaeth Gymreig.

 Daeth y myfyrwyr i’r sesiwn boreol yn y glaw trwm gan gasglu dros 25 bag o sbwriel, gan gynnwys fframiau beic rhydlyd. Llwyddodd y myfyrwyr i ailgylchu llawer iawn o’r sbwriel hefyd gan wneud yr ymarfer yn llawer mwy amgylcheddol a chadarnhaol.

 Dywedodd y Cynghorydd Linda Morgan:

“Roedd gweithio hefo myfyrwyr i glirio sbwriel ar y Marian yn brofiad da. Roedd yn braf tystio brwdfrydedd i gadw’r Marian yn lan a thaclus. Rydw i’n gobeithio y bydd eu hesiampl yn ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan a chynorthwyo i ofalu am eu hamgylchedd lleol ac yn benodol, yma yn Nolgellau.”

 Dywedodd Eve Hughes, un o’r myfyrwyr a oedd yn cymryd rhan: “Nes i fwynhau cymryd rhan yn yr her ac roeddwn yn falch o fod yn rhan o ymgyrch o’r fath. Mae helpu’r gymuned yn annog pobl fel fy hun. Mae llwybr Mawddach yn nodwedd bwysig o Ddolgellau lawr i Bermo, gan gadw’r ardal yn lan a gwneud gwahaniaeth mawr.”

 Ychwanegodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd;

“Mae’n galonogol gweld ein pobl ifanc yn ymfalchïo yn eu hamgylchedd. Mae Dolgellau a Chwm Mawddach hyd at Gadair Idris yn lleoliad hardd, mae unrhyw faint o sbwriel yn amharu ar ei brydferthwch naturiol. Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr am eu hymdrech teilwng.”

 Mae'r rheini sy’n llygru mewn lleoliad cyhoeddus yn troseddu. Gall rhywun sy’n cael ei ddedfrydu’n euog o lygru mewn unrhyw leoliad cyhoeddus wynebu dirwy o £2,500. I adrodd am unrhyw ddigwyddiad o dipio slei bach, cysylltwch â Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 Mae cynllun Trefi Taclus wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, wrth geisio gwella’r amgylchedd lleol.

Am fwy o wybodaeth am Gynllun Trefi Taclus, neu os oes gennych ddiddordeb mewn creu eich grwp cymunedol eich hunain, cysylltwch hefo’r tim ar 01766 771000 neu e-bostiwch: trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os ydych eisiau gwneud cais am becyn cymuned.