Llwyddiant Ysgol Dyffryn Nantlle

Dyddiad: 01/03/2017

Llwyddiant Ysgol Dyffryn Nantlle

Mae’r gwaith ardderchog sydd wedi ei gyflawni i sicrhau gwelliannau yn Ysgol Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes wedi golygu bod Estyn, yr arolygiaeth addysg genedlaethol, wedi cadarnhau fod yr ysgol bellach yn rhydd o fesurau arbennig.

 Wedi llwyddo i ymateb i argymhellion Estyn, mae Ysgol Dyffryn Nantlle wedi ei dynnu o’r rhestr o ysgolion y mae angen mesurau arbennig arnyn nhw o fewn pedwar tymor yn unig. 

 Roedd yr arolygwyr wedi gosod chwech argymhelliad oedd yn cwmpasu popeth o addysgu i arweinyddiaeth a threfn fel sail i’r mesurau arbennig yn dilyn arolwg llawn o’r ysgol yn 2015. 

 Ym mis Hydref 2016, cynhaliwyd yr olaf o gyfres o arolygon oedd yn dangos bod cynnydd cryf yn yr ymateb i bump o’r argymhellion a chynnydd boddhaol wedi bod yn yr ymateb i’r chweched argymhelliad ac felly fe godwyd y mesurau.

 Cychwynnodd Alwen Watkin ar ei swydd fel Pennaeth yr ysgol adeg y Pasg 2015 - gwta dri mis yn dilyn yr arolwg ym mis Ionawr.

 Mae’n cyfaddef bod y dasg o ymateb i’r mesurau wedi bod yn ‘waith caled’ ond mae  hefyd yn llawn canmoliaeth am waith caled y staff, y llywodraethwyr, y disgyblion a’u rhieni.

 “Rydyn ni yn tu hwnt o falch ein bod wedi llwyddo fel hyn,” meddai “ond rydyn ni’n hynod ymwybodol hefyd mai parhau ar y siwrne o welliant parhaol ydan ni. Anelu at ragoriaeth - dyna ydi’r nôd.

 “Mae pawb - yn enwedig y disgyblion wedi poeni am yr hyn ddigwyddodd. Bellach mae’n braf dweud ein bod ni yma yn cael ein defnyddio i roi arweiniad i ysgolion eraill sydd yn wynebu profiadau cyffelyb.”

 John Dilwyn Williams yw Cadeirydd newydd corff llywodraethol yr ysgol ac mae yntau ar ben ei ddigon am lwyddiant yr ysgol.

 Meddai: “Cyd-weithio effeithiol a safonol sydd wedi arwain at godi’r mesurau. Rydyn ni’n llwyr sylweddoli hefyd nad da lle gellir gwell ac fe fyddwn yn parhau i anelu yn ffyddiog at ddarparu yr addysg orau posib i ddisgyblion y dyffryn.” 

 Dywedodd Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynhorydd Gareth Thomas: “Fel Cyngor, rydan ni’n hynod falch fod arolygwyr annibynnol Estyn wedi cadarnhau bod y gwaith da a wnaed yn Ysgol Dyffryn Nantlle yn golygu bod yr ysgol bellach wedi cael ei thynnu oddi ar fesurau arbennig.

 “Dros y cyfnod diwethaf, mae tîm rheoli, staff, llywodraethwyr a rhieni’r ysgol wedi gweithio yn galed iawn i gyflwyno gwelliannau amlwg sydd wedi codi safonau yn Ysgol Dyffryn Nantlle.”