Gwelliannau i wasanaethau gofal arbenigol yn ne Gwynedd

Dyddiad: 10/03/2017

Gwelliannau i wasanaethau gofal arbenigol yn ne Gwynedd

 Mae £380,000 yn cael ei fuddsoddi yn un o gartrefi preswyl Cyngor Gwynedd ym Meirionnydd i ddarparu cymorth ychwanegol i bobl sy’n byw gyda dementia a chyflyrau eraill sy’n gysylltiedig â mynd yn hŷn.

 Bydd yr hwb ariannol hwn i Lys Cadfan yn Nhywyn – a fydd yn digwydd mewn dau gymal – yn golygu bod pobl yn cael y gwasanaethau y mae arnyn nhw eu hangen, a hynny yn nes at adref. Bydd hefyd yn lleihau’r pwysau ar y gwasanaeth iechyd ac yn cryfhau rhwydwaith cymorth personol y person ei hun.

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar faes gofal oedolion:

 “Rydan ni’n hyderus y bydd y buddsoddiad yma yn Nhywyn yn newyddion da i’r gymuned ehangach, gan y bydd y cyfleuster yn lleihau rhestrau aros am welyau ysbyty ac yn ysgafnhau’r pwysau ar wasanaethau iechyd lleol. Yn syml, bydd yn golygu fod pobl hŷn yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau maen nhw eu hangen – a hynny yn nes at gartref.

 “Mi fydd gwasanaeth galluogi’r Cyngor hefyd yn cynnig help llaw i bobl sy’n ddigon da i adael yr ysbyty cyn dychwelyd adref ar ôl salwch neu anaf.”

 Mae’r cyfleusterau yn y cartref hwn, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Gwynedd, yn cael eu ehangu fel bod mwy o bobl nag erioed yn cael cyfle i fanteisio ar ofal dementia, yn ogystal â Gwasanaethau Galluogi a Seibiant, heb orfod gadael de Gwynedd.

 Mae gwaith eisoes wedi cael ei wneud, sy’n cynnwys adnewyddu pum ystafell ar gyfer trigolion tymor hir ac un ystafell ar gyfer gofal seibiant. Cam nesaf y cynllun fydd buddsoddi £380,000 yn Llys Cadfan fel y gall mwy o bobl sydd â chyflyrau cymhleth fanteisio ar wasanaethau seibiant a galluogi y Cyngor, a chael cymorth i fyw yn iach. Mae potensial hefyd ar gyfer cyfleusterau gofal dementia mwy dwys yn y dyfodol.

 Meddai Helen Jones, rheolwr cartref  Llys Cadfan Cyngor Gwynedd: “Mae hyn yn sicr yn newyddion da i dde Meirionnydd. Mi fydd y ddarpariaeth arhosiad byr i’r rheini sy’n byw gyda dementia yn helpu pobl i ddal i fyw o fewn eu cymunedau eu hunain. Mi all hefyd helpu osgoi’r boen ddi-angen sy’n dod o orfod symud o’u cynefin i dderbyn y gofal mae arnyn nhw ei angen a  helpu  i roi seibiant i deuluoedd a gofalwyr.

 “Ein blaenoriaeth ydi bod yn hyblyg yn y ffordd rydan ni’n gweithio fel y gallwn gefnogi pobl leol y gorau y gallwn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Lys Cadfan wrth i ni edrych ymlaen at allu cynnig mwy o ofal arbenigol yma yng wrth galon y gymuned, yn enwedig gan fod y nifer o bobl â dementia yn debygol o gynyddu wrth i ni i gyd fyw yn hŷn.”

 Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y prosiect, a bydd y cyllid yn dod gan Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru. Disgwylir y  bydd y prosiect wedi’i gwblhau erbyn diwedd yr haf eleni.