Gorymdaith Gŵyl Dewi Bangor 2017

Dyddiad: 08/03/2017

Gorymdaith Gŵyl Dewi Bangor 2017

Er gwaethaf y glaw mawr ddydd Sadwrn , 4 Mawrth, mentrodd cannoedd o bobl i lawr i ganol y ddinas i ymuno â Gorymdaith Gŵyl Dewi Bangor, a drefnwyd gan Fenter Iaith Bangor, mewn partneriaeth ag AGB Bangor a gyda chymorth Cyngor Dinas Bangor. Dyma’r drydedd orymdaith i’w chynnal a daeth y gorymdeithwyr eto yn eu fflyd i gefnogi, gan sicrhau ei bod yn llwyddiant unwaith eto.

 Bu grŵp Codi’r To yn difyrru pobl yn y glaw y tu allan i Storiel wrth aros i bawb ymgynnull. Maer Bangor, y Cynghorydd Dewi Williams, yng nghwmni Mr Urdd a Sali Mali, fu’n arwain yr orymdaith o blant, pobl ifanc ac oedolion yn eu coch, gwyn a gwyrdd, a baneri’r Ddraig Goch a Dewi Sant yn chwifio yn y gwynt. Daeth y majorettes, aelodau Sefydliad Confucius ac ysgolion cynradd lleol â lliw i’r orymdaith hefyd.

 Gan fod y tywydd mor wael, newidiwyd y drefn funud olaf. Cychwynnodd yr orymdaith yn Storiel gan fynd i lawr y Stryd Fawr at y cloc ond gan fynd yn ei blaen wedyn i’r Gadeirlan. Yng nghlydwch yr adeilad hardd hwn, cafwyd rhaglen amrywiol o gerddoriaeth Gymreig a Chymraeg draddodiadol a chyfoes gan Fand Llanrug, y band roc lleol Chwalfa, y canwr acwstig o Fangor Elidyr Glyn a Chôr y Penrhyn. Eleni hefyd, am y tro cyntaf, croesawodd y trefnwyr aelodau Sefydliad Confucius Bangor i’r digwyddiad, a chyfareddwyd y gynulleidfa gan gerddoriaeth, dawnsfeydd a dawns gleddyfau draddodiadol Tsieineaidd.

 Un o ddatblygiadau newydd yr orymdaith eleni oedd cystadleuaeth i wobrwyo’r ffenestr Gymreig orau ym Mangor. Bu’r beirniaid, Karen Griffith, Rheolwr Adran Busnes Coleg Menai, a Maer Bangor, yn cerdded ar hyd Stryd Fawr Bangor ac ym Mangor Uchaf yn edrych ar y ffenestri ac roeddent yn hynod falch fod 15 o fusnesau a siopau wedi cymryd rhan, gan ddweud bod hyn yn ddechrau gwych i’r hyn a fydd yn gystadleuaeth flynyddol. Yr enillwyr eleni oedd siop Age Cymru a dderbyniodd wobr o ddau docyn drwy garedigrwydd Zipworld, Bethesda.

 Dywedodd Menna Baines, cadeirydd Menter Iaith Bangor:

 “Er gwaethaf y gwynt a'r glaw, roedd yr orymdaith yn llwyddiant enfawr unwaith eto. Diolch i bawb a fentrodd yn y tywydd mawr i gefnogi’r digwyddiad pwysig hwn ym Mangor. Roedd hi’n braf gweld pobl o bob rhan o’r ddinas ac o wahanol ddiwylliannau yn ymuno ac yn cymryd rhan. Ein nod, bob tro, yw codi’r ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a’i diwylliant ym Mangor, ac mae Gorymdaith Gŵyl Dewi yn ffordd wych o wneud hyn. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn tyfu ac yn datblygu o flwyddyn i flwyddyn.”

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Menna Baines, Cadeirydd Menter Iaith Bangor, ar 07867 697921; Tegwen Parri, Ysgrifennydd, ar 07720 328272; neu Dylan Bryn Roberts, Rheolwr a Swyddog Datblygu’r Fenter , ar 01248 370050 / 07989 393445. E-bost: neges@menteriaithbangor.org

 

 

menteriaithbangor.org