Cynllun arloesol yn annog modurwyr i yrru'n ddiogel

Dyddiad: 15/03/2017
Garnedd

Arwel Owen, croeswr plant ysgol a Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd

Cynllun arloesol yn annog modurwyr i yrru’n ddiogel

Mae ymgyrch ar y cyd yn ardal Penrhosgarnedd yng Ngwynedd yn annog modurwyr i yrru’n synhwyrol a pharchu croeswr plant ysgol yn yr ardal sy’n gweithio i sicrhau fod disgyblion cynradd yn gallu cerdded i ac o’r ysgol yn ddiogel.

 Yn dilyn pryderon sydd wedi eu hamlygu gan staff, rhieni a disgyblion Ysgol y Garnedd dros y misoedd diweddar am agwedd rhai modurwyr tuag at groeswr plant ysgol, mae tîm Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd ynghyd a swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn monitro’r sefyllfa.

 Ar ôl ystyried y sefyllfa yn ofalus, mae penderfyniad wedi bod i’r croeswr plant ysgol sy’n cynorthwyo disgyblion y Garnedd i groesi’r ffordd ger yr ysgol i wisgo camera corff. Bydd hyn yn galluogi staff trafnidiaeth y Cyngor i fonitro’r sefyllfa a chyfeirio unrhyw dystiolaeth o yrru anghyfrifol ymlaen at yr heddlu pe byddai angen.

 Meddai Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd: “Mae’r sefyllfa wedi bod yn bryder gennym ers peth amser wrth geisio diogelu disgyblion, staff a rhieni wrth iddynt groesi’r ffordd ar ddechrau a diwedd diwrnod ysgol. Mae’r mwyafrif yn parchu Mr Arwel (croeswr ffordd) ac ychydig iawn o yrwyr sydd yn ei anwybyddu a pheryglu ei ddiogelwch a diogelwch y plant a’r rhieni.

 “Yr ydym yn croesawu’r camera newydd er mwyn gallu cadw cofnod o unrhyw achos o yrwyr yn anwybyddu rheolau’r ffordd fawr. Edrychwn ymlaen i gyd weithio gyda swyddogion yr Heddlu a thîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd i sicrhau fod pawb sydd yn croesi’r ffordd yn cael gwneud hynny yn ddiogel.”

 Nododd Arwel Owen, croeswr plant ysgol ger Ysgol y Garnedd: “Mae’r rhan fwyaf o bobl yn arafu ac yn stopio pan fyddai’n camu i’r lon i helpu’r plant i groesi, ond mae yna ambell un sy’n meddwl fod ganddyn nhw’r hawl i anwybyddu a gyrru ymlaen. Yr hyn dwi’n drio ei w neud ydi gwneud yn siwr fod y disgyblion yn crfoesi’r ffordd yn ddiogel, felly dwi’n gobeithio y bydd y cynllun yma yn ffordd o gael pob car i  stopio – diogelwch y plant sy’n bwysig.”

 Ychwanegodd yr Arolygydd Dave Cust o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: "Hoffem gymryd y cyfle i atgoffa defnyddwyr ffyrdd am bwysigrwydd dilyn arwyddion traffig ar y ffyrdd a gyrru yn ddiogel, yn enwedig o gwmpas ysgolion.

 "Mae agwedd wael i ddiogelwch ffyrdd o gwmpas ysgolion a amlygir gan nifer fechan o yrwyr yn destun pryder a hoffwn i annog defnyddwyr y ffordd i drin pawb gyda pharch ac i beidio â pheryglu pobl eraill.

 "Bydd unrhyw dystiolaeth o droseddau moduro fydd yn cael eu dal ar y camera yn cael ei gyflwyno i Heddlu Gogledd Cymru drwy ‘Ymgyrch Snap’ - ymgyrch a lansiwyd y llynedd i dynnu sylw at yrru'n beryglus. Gall lluniau fydd yn cael eu dal ar gamerau dashfwrdd gael eu cyflwyno drwy'r wefan a byddant yn cael eu hystyried i weld a oes digon o dystiolaeth i erlyn.

 "Tydi’r rheini sy’n barod i beryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill ddim i’w croesawu ar ein ffyrdd. Os ydi pobl yn gwybod fod yna siawns llawer uwch o gael eu herlyn ac mewn perygl o golli eu trwydded, yna efallai y byddant yn meddwl ddwywaith am gyflawni'r troseddau hyn."

 Mae 20 o groeswyr plant ysgol yn gweithredu ar draws Gwynedd. Tra nad oes gorfodaeth statudol ar y Cyngor i ddarparu croeswyr plant ysgol, mae’r Cyngor wedi adolygu safleoedd y tu allan i ysgolion, gyda croeswyr ffyrdd yn cael eu cyflogi lle mae’r gofyn.