Cynllun Heneiddio'n Dda – cefnogi pobl hŷn Gwynedd

Dyddiad: 06/03/2017

Cynllun Heneiddio’n Dda – cefnogi pobl hŷn
Gwynedd

Helpu pobl hŷn Gwynedd i fyw bywydau llawn ac annibynnol. Dyma nod Cynllun Heneiddio’n Dda Gwynedd, menter a gafodd ei lansio’n ddiweddar gan Gyngor Gwynedd sy’n amlinellu rhai o’r gweithgareddau sydd eisoes yn digwydd, yn ogystal ag argymhellion am ddatblygiadau pellach i’w gwireddu.

Mae’r cynllun sydd wedi ei lansio ar gyfer Gwynedd yn ddiweddar yn amlinellu sut mae’r Cyngor yn ystyried anghenion pobl hŷn wrth ddarparu gwasanaethau i drigolion y sir. Mae’r cynllun hefyd yn ystyried sut y gellir gwneud cynnydd yn lleol yn y meysydd canlynol:

-       Creu cymunedau sy’n gyfeillgar i oedran

-       Cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia

-       Atal codymau

-       Atal unigrwydd

-       Cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth

Meddai Ann Pari Williams o adran Tai a Llesiant Cyngor Gwynedd, a fu’n gyfrifol am baratoi’r adroddiad: “Mae pobl yn byw yn hŷn, ac mae anghenion a dyheadau pobl hŷn heddiw yn wahanol iawn i’r hyn oedden nhw flynyddoedd yn ôl.

“Mae pob arolwg yn dangos bod pobl hŷn yn dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain a bod mor annibynnol ag sy’n bosibl. Mae’n amlwg hefyd fod cymunedau sy’n gyfeillgar a chefnogol tuag at bobl hŷn yn allweddol i’w galluogi i barhaui fwynhau bywyd. Mae’r Cynllun Heneiddio’n Dda yn trafod rhai o’r arferion da sydd eisoes ar waith o ran  hybu gweithgareddau cymdeithasol a hefyd yn nodi rhai o’r camau pellach y gallwn ni eu datblygu.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, yr aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd â chyfrifoldeb dros Oedolion, Iechyd a Llesiant: “Yn ogystal â bod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am y gwaith rhagorol sydd eisoes yn digwydd, mae Cynllun Heneiddio’n Dda Gwynedd yn cynnig gweledigaeth glir ar gyfer y dyfodol.

“Mae cynnal a datblygu’r gefnogaeth angenrheidiol i nifer cynyddol o bobl hŷn yn gyfrifoldeb arnom ni i gyd. Mae’r Cynllun yn dangos yr angen am weithio effeithiol mewn partneriaeth rhwng holl adrannau’r Cyngor, a hefyd rhwng y Cyngor ac amrywiol fudiadau yn y trydydd sector a’r cyhoedd yn ehangach.”

Gyda nifer cynyddol o aelwydydd ag un person hŷn yn byw ar ei ben ei hun, mae mynd i’r afael ag unigrwydd yn flaenoriaeth ac mae rhai cynlluniau llwyddiannus yn gyfarwydd i ni yn barod.

Er enghraifft, efallai i chi wylio’r rhaglen ‘Hen Blant Bach’ ar S4C dros y Nadolig. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cynllun o brosiectau tebyg mewn gwledydd eraill a cawsom y cyfle i weld plant bach a phobl hŷn yn mwynhau gweithgareddau ar y cyd yng Nghanolfan Ddydd Maesincla, Caernarfon. Mae cynlluniau ar y gweill i ehangu’r cynllun peilot hwn ymhellach.

Cynllun arall sy’n profi i fod yn boblogaidd iawn yw ‘Atgofion ar Gân’ sy’n pontio’r cenedlaethau yn Gellilydan a’r Bala. Fel rhan o’r prosiect, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias, mae pobl hŷn yn dod at ei gilydd i ganu hen ffefrynnau, tra bod disgyblion ysgolion Gellilydan a Bro Tryweryn yn dysgu’r un caneuon. Nawr, bydd y plant a’r bobl hŷn yn dod at ei gilydd i gyd-ganu.

Un arall o argymhellion allweddol Cynllun Heneiddio’n Dda Gwynedd yw ehangu’r ddarpariaeth o gyfleoedd ymarfer corff i bobl hŷn; mae nifer o staff y Cyngor wedi eu cymhwyso i weithio gyda phobl hŷn ac yn addasu gweithgareddau ar eu cyfer.

Mae’r Cynllun Dementia GO, sy’n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Hamdden, hefyd yn boblogaidd iawn. O dan y Cynllun sydd ar waith mewn pum canolfan hamdden, mae pobl sy’n byw â dementia yn cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff ac yn cymdeithasu dros baned ar y diwedd. O’r 380 sydd wedi dilyn y sesiynau dros gyfnod o chwe mis, dywedodd 90% iddynt wneud lles i’w hiechyd a’u cryfder corfforol.

Mae Cynllun Heneiddio’n Dda Gwynedd ar gael ar wefan y Cyngor:

www.gwynedd.llyw.cymru/heneiddiondda