Cyngor yn diolch i drigolion Gwynedd am wneud eu rhan dros yr amgylchedd

Dyddiad: 14/03/2017

Diolch i’r ffordd mae cymaint o drigolion Gwynedd wedi mynd ati i ymuno â’r chwyldro gwyrdd, mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod mwy na 62% o wastraff y sir bellach yn cael ei ailgylchu neu ei gompostio.

Gyda chasgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol ar gael i drigolion ledled y sir, mae pawb yn gallu gwneud ei ran dros yr amgylchedd. Mae’r ymdrech arbennig yma yn golygu fod Gwynedd yn nesáu at gyrraedd y targed cenedlaethol o ailgylchu a chompostio 64% o wastraff erbyn  diwedd Mawrth 2020.

Meddai’r Cynghorydd John Wynn Jones, yr Aelod dros yr Amgylchedd ar Gabinet Cyngor Gwynedd: “Mae teuluoedd Gwynedd wedi cymryd camau breision yn eu hymdrechion i ailgylchu mwy ac i wneud gwell defnydd o’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd sy’n cael ei ddarparu gan y Cyngor dros y blynyddoedd diwethaf.

“Rydan ni’n hynod ddiolchgar i drigolion am eu parodrwydd i weithio efo ni i sicrhau bod Gwynedd yn dal i fod ar flaen y gad yn ein gwaith dros yr amgylchedd.

“Ers cyflwyno newidiadau i’n trefniadau casglu gwastraff, rydan ni bellach yn gweld newidiadau cadarnhaol, gyda chyfanswm faint o wastraff sy’n cael ei ailgylchu a’i gompostio yn uwch nag erioed – gyda’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod 43,000 tunnell o wastraff wedi ei ailgylchu neu ei gompostio y llynedd.

“Er hynny, mae angen i ni ddal ati i wella os ydan ni am sicrhau bod pawb yn chwarae ein rhan wrth barchu’r amgylchedd, helpu cyrraedd y targedau statudol  heriol a gafodd eu gosod gan Lywodraeth Cymru ac osgoi’r taliadau ariannol llym a chostau eraill sy’n gysylltiedig â chladdu gwastraff y gellid yn hawdd ei ailgylchu neu ei gompostio.

“Y ffaith ydi y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth - os ydan ni’n ailgylchu, rydan ni’n lleihau’r angen i ddefnyddio mwy o’n hadnoddau naturiol. Trwy leihau ein gwastraff, rydan ni’n lleihau faint o wastraff rydan ni’n ei anfon i gael ei gladdu mewn safleoedd tirlenwi sy’n rhyddhau nwyon niweidiol.

“Mae pawb ar eu hennill wrth wneud hyn - trwy ail-ddefnyddio mwy, mi allwch chi arbed arian a lleihau’r angen i gynhyrchu mwy o wastraff. Mae’n gwneud synnwyr ym mhob ffordd.”

Mae mwy a mwy o deuluoedd Gwynedd yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd, ond gallai pawb ohonom ni wneud ychydig yn fwy. Dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae miloedd o’r trolïau Cartgylchu cyfleus wedi eu dosbarthu i gartrefi ledled y sir. Mae’r tri blwch ailgylchu, un ar ben y llall, yn ei gwneud hi’n llawer haws i drigolion i ddidol eu gwastraff, yn barod ar gyfer y casgliad wythnosol.

Fel rhan o’r ymdrech i annog hyd yn oed mwy o bobl i ailgylchu, mae’r Cyngor wedi cynhyrchu dwy fideo yn dangos taith y deunydd sy’n cael eu gosod yn y Cartgylchu a’r bin gwastraff bwyd. Mae’r fideos i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/ailgylchu ac ar gyfrifon cymdeithasol yr awdurdod.

Mae un fideo yn dangos beth sy’n digwydd i’ch hen botel lefrith o garreg eich drws, ymlaen i ddepo ailgylchu’r Cyngor i gael ei didoli a’i gwasgu yn barod i gael ei defnyddio eto i’w throi yn gynnyrch newydd. Mae’r ail fideo yn dangos y broses o gasglu gwastraff bwyd o gartrefi’r sir, ei drin mewn canolfan treulio anaerobig arbennig lle mae’r gwastraff bwyd yn cael ei droi yn ynni trydanol. Mae’n dangos hefyd, sut mae bio-wrtaith yn cael ei gynhyrchu ac yn cael ei ddefnyddio fel ar dir ffermydd lleol – gan weld y gwastraff bwyd yn dychwelyd i’r ddaear i gwblhau’r cylch.

I weld y fideos, neu os am gyngor cyffredinol am ailgylchu yng Ngwynedd, mae gwybodaeth ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/ailgylchu neu cysylltwch â’r Tîm Ailgylchu yn uniongyrchol trwy e-bostio ailgylchu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.