Cyngor Gwynedd yn gosod cyllideb 2017/18

Dyddiad: 07/03/2017

Cyngor Gwynedd yn gosod cyllideb 2017/18

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi cymeradwyo cyllideb yr awdurdod ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18 mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 2 Mawrth.

 Dros y 12 mis nesaf, mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd angen £238 miliwn i ddarparu amrediad o wasanaethau lleol ar gyfer 123,000 o drigolion Gwynedd, gyda £169 miliwn o’r swm yma yncael ei ariannu trwy grant gan Lywodraeth Cymru.

 Y llynedd, cytunodd y Cyngor ar gynllun cynhwysfawr i gyfarch y diffyg sylweddol y mae’n ei wynebu yn sgîl toriadau parhaus yn y gyllideb a dderbynnir gan y Llywodraeth i dalu am wasanaethau lleol. Bryd hynny, y rhagolygon oedd y byddai angen i’r Dreth Cyngor godi 3.97% am ddwy flynedd yn olynol i gau’r bwlch ac osgoi toriadau llym i wasanaethau hanfodol.

 Ond ers hynny, mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd cadarnhaol wrth gyflawni arbedion a gweithredu toriadau cyfyngedig i wasanaethau sy’n seiliedig ar yr hyn ddywedodd pobl yn ystod ymgynghoriad Her Gwynedd.

 Meddai’r Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau Cyngor Gwynedd: “Does dim dwywaith fod rhain yn amseroedd caled iawn i gynghorau ledled y wlad. Mae’n ffaith fod cyfanswm yr arian mae Cyngor Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth i dalu am wasanaethau lleol wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf tra fod cost darparu’r gwasanaethau yma wedi parhau i gynyddu.

 “Yma yng Ngwynedd rydym wedi gosod cynllun hir-dymor i ddelio gyda’r toriadau i’r cyllid yr ydan ni’n ei dderbyn a braf gallu adrodd fod adroddiad annibynnol diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru yn cadarnhau fod gan y Cyngor ‘drefniadau cynllunio ariannol cadarn ar waith a ategir gan gynlluniau arbedion ystyriol’.

 “Mae’r dull yma o gynllunio’n ofalus ar gyfer adegau caled yn dwyn ffrwyth gyda £4.3 miliwn o arbedion effeithlonrwydd wedi eu cymeradwyo, a £1.1miliwn ychwanegol i’w gwireddu yn y flwyddyn i ddod.

 “Yn ogystal, er y byddai’n well gennym beidio gorfod ystyried mesurau o’r fath, byddwn yn gweithredu toriadau gwerth £1.9 miliwn, sy’n seiliedig ar yr hyn a ddywedodd pobl leol yn ystod

ymgynghoriad cyhoeddus Her Gwynedd. Mae’r gwaith yma yn golygu y byddwn yn gallu osgoi toriadau ychwanegol yn y flwyddyn i ddod y tu hwnt i’r hyn sydd eisoes wedi ei gytuno.

 “Mae’r Cyngor hefyd wedi gallu profi Lywodraeth Cymru ei bod yn costio mwy i ddarparu gwasanaethau lleol fel gofal i bobl bregus yn eu cartrefi eu hunain mewn siroedd gwledig mawr. Bydd y gwaith yma yn golygu y bydd Gwynedd yn derbyn cyfran decach o gyllid cenedlaethol i’r ardal, ond nid ydi cynnydd setliad grant eleni yn dod yn agos i gyfarch cyfanswm bwlch ariannol sy’n wynebu’r Cyngor.

 “Mae’r cyfuniad o’r ffactorau hyn, ynghyd a rheolaeth ariannol gadarn y Cyngor, yn golygu bod cynghorwyr wedi gallu gosod cyllideb o £231 miliwn a chyfyngu’r cynnydd Treth Cyngor 2017/18 i 2.8%. Mae hyn yn golygu cynnydd blynyddol o £33.80 ar gyfer eiddo Band D, neu 65 ceiniog yr wythnos.”