Cronfa ar agor ar gyfer adfywio adeiladau canol Bangor a Chaernarfon

Dyddiad: 06/03/2017
Age Cymru 1

Cronfa ar agor ar gyfer adfywio adeiladau canol Bangor a Chaernarfon

Mae Cyngor Gwynedd wedi sefydlu cronfa gwerth £850,000 ar gyfer adnewyddu adeiladau sydd wedi lleoli yng nghanol dinas Bangor a chanol tref Caernarfon.

 Daw hyn ar ôl cais llwyddiannus gan y Cyngor am arian o Gronfa Benthyciadau Canol Trefi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru. Mae cynllun yn ymestyn y gronfa a sefydlwyd ar gyfer canol tref Caernarfon yn Tachwedd 2015, ac mae nifer o berchnogion adeiladau eisoes wedi gwneud y mwyaf o’r benthyciadau i wella cyflwr eiddo yn yr ardal.

 Fel rhan o’r cynllun, bydd modd i berchnogion eiddo gyflwyno cais o’r gronfa fenthyciadau er mwyn cwblhau gwelliannau i eiddo. Gellir defnyddio’r arian ar gyfer perchnogaeth barhaol, at ddibenion gwerthu, i’w osod, neu er mwyn gallu gwneud defnydd o safle gwag. Gall gwelliannau gynnwys gwneud eiddo preswyl yn ddiogel, cynnes neu eu diogelu.

 Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn hynod falch ein bod wedi llwyddo i sicrhau arian ar gyfer sefydlu’r gronfa fenthyciadau. Fel Cyngor, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid dros y blynyddoedd i sicrhau adfywiad yn yr ardaloedd yma, a bydd y benthyciadau yma yn sicr o gael effaith bositif iawn, ac yn rhoi cyfle i fusnesau a phreswylwyr i wella ac adnewyddu adeiladau yn ardal canol Bangor a Chaernarfon.

 “Mae’n newyddion gwych hefyd fod natur y gronfa yn golygu fod yr arian yn cael ei ailgylchu ac unwaith mae benthyciad yn cael ei ad-dalu, bydd yn cael ei ddefnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd. Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda thîm cefnogi busnes y Cyngor, bydd swyddogion yn gallu eich cynghori am y gronfa.”

 Ni chaniateir defnyddio benthyciadau i ad-dalu benthyciadau eraill. Nid oes llog yn daladwy ar y benthyciadau, ond mae ffi hyd at 15% o’r benthyciad yn daladwy ar gyfer costau cyfreithiol a gweinyddol.

 Am ragor o wybodaeth am y gronfa, cysylltwch ag Uned Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679231, e-bostiwch busnes@gwynedd.llyw.cymru neu ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/cymorthariannol