Cam pwysig wrth ddatblygu Canolfan Awyrofod Llanbedr

Dyddiad: 06/03/2017

Cam pwysig wrth ddatblygu Canolfan Awyrofod Llanbedr

 Mi fydd datblygiad Canolfan Awyrofod Eryri yn cymryd cam pwysig ymlaen dros yr wythnosau nesaf, wrth i gais cynllunio ar gyfer ffordd mynediad newydd cael ei gyflwyno gan Gyngor Gwynedd i Barc Cenedlaethol Eryri.

 Dechreoedd safle Llanbedr fel gwersyll yr awyrlu ym 1941, yn cymryd rol gorsaf ymladd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac wedyn canolfan hyfforddiant, cyn troi’n lleoliad arbenigol ar gyfer datblygiad Awyrennau Di-Beilot o 1952 nes iddo gau yn 2004.

 Dywedodd Cynghorydd ward Llanbedr ar Gyngor Gwynedd, Annwen Hughes: “Rydw i wrth fy modd fod camau pendant bellach yn cael eu cymryd i atgyfodi’r safle pwysig yma. Collodd dros 150 o bobl swyddi gyda chyflog da pan wnaeth y safle gau yn 2004, ac fel aelod lleol rydw i wedi bod yn ymgyrchu i ddod a gweithgaredd yn ol i’r maes awyr. Mae’r ffaith fod cais cynllunio ar gyfer ffordd mynediad newydd am gael ei gyflwyno yn arwydd clir fod yr holl bartneriaid perthnasol am ddod a chyfleoedd cyflogaeth da i bobl leol yn ol i’r safle.”

 Cymerwyd y safle ymlaen gan Lywodraeth Cymru, a’i lesu i’w berchnogion presenol, Awyrofod Eryri yn 2012.  Ers hynny, mae’r safle wedi’i ddynodi  fel rhan o Ardal Fenter Eryri Llywodraeth Cymru, ac mae gwelliannau isadeiledd ar y safle wedi creu’r sylfeini cadarn i allougi datblygiad technolegau Systemau Awyr Di-Beilot yn y ganolfan unwaith eto.

 Nododd Dr John Idris Jones, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Eryri: “Fe ddaeth yn glir yn fuan iawn fod y mynediad rhwystredig i’r safle yn rhwystr allweddol i fuddsoddiad.  Rydym eisiau i gwmniau technoleg y byd wybod fod Canolfan Awyrofod Eryri ar agor i fusnes, ac mae datblygiad ffordd mynediad o ansawdd dda yn amlygu’r neges honno.”

 Eglurodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, sy’n arwain ar yr Economi i Gyngor Gwynedd: “Ni fydd adeiladu’r ffordd mynediad newydd yma yn creu cyflogaeth ynddo’i hun, ond rydym yn glir iawn mai heb y gwaith alluogol allweddol bwysig yma, ni all y safle yn denu’r buddsoddwyr sydd eu hangen i ddatblygu a chyfrannu i economi Meirionnydd.  Ar hyn o bryd, mae trigolion Dwyfor-Meirionnydd yn ennill un o’r cyflogau wythnosol isaf yn y DU – dydy’r sefyllfa ddim yn gynaliadwy, ac rydym yn penderfynol o wneud popeth y gallwn ni i wella cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal.  Rydym yn credu’n gryf fod angen rhoi’r isadeiledd angenrheidiol mewn lle ar gyfer safle Llanbedr er mwyn uchafu’r cyfle i’r safle strategol pwysig yma lwyddo.”

 Mae perchnogion y safle, Awyrofod Eryri, wedi gweithio’n agos hefo Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd wrth ailddatblygu’r safle. Eglurodd Prif Weithredwr Lee Paul: “Mae mynediad i’r safle wedi bod yn faen tramgwydd dro ar ol tro wrth sicrhau datblygiadau ar y safle – rydym yn hapus iawn i weld fod camau yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r sefyllfa hon, gall gwneud byd o wahaniaeth wrth ddatblygu’r safle i fod yn rhan allweddol o gynnig Systemau Awyr Di-Beilot Cymru.”