Byddwch yn gymdeithasol drwy droi at y cyfeiriadur iechyd a lles

Dyddiad: 27/03/2017

Byddwch yn gymdeithasol drwy droi at y cyfeiriadur iechyd a lles

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth am sut i wella’r ffordd rydych chi’n rhyngweithio’n gymdeithasol er mwyn gwella eich iechyd a’ch lles? Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i chi ar wefan Dewis Cymru.

 Mae Dewis.cymru yn darparu gwybodaeth am ystod eang o faterion sy'n ymwneud â chymdeithasu a chyfarfod pobl mewn gweithgareddau bob dydd.

 Mae gwybodaeth yn adran Bod yn Gymdeithasol y wefan yn cynnwys manylion grwpiau a chlybiau, gweithgareddau awyr agored a dan do, dychwelyd i addysg a chynlluniau gwirfoddoli a chyfeillio. Mae’r safle’n cynnwys rhestr o sefydliadau a all hefyd ddarparu cymorth ychwanegol.

 Mae cyngor ar gael ar ddefnyddio technoleg a gwneud ffrindiau ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol a fforymau ar-lein, a gwneud yn siŵr bod pobl yn gwneud hynny’n ddiogel.

 Hefyd, mae’n darparu cyngor i bobl ar sut i grwydro o gwmpas ar gludiant cyhoeddus, yn ogystal â manylion cynlluniau fel y Cynllun Car Motability.

 Dywedodd Bethan Jones Edwards o Gydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru: “Mae bod yn gymdeithasol fel arfer yn dod yn naturiol pan ydych chi’n ifanc ac yn abl; ond gall fod yn anoddach cynnal perthynas a chyfeillgarwch - heb sôn am wneud rhai newydd - pan ydych chi’n hŷn neu'n anabl, neu os ydych chi’n ofalwr sy'n gofalu am rywun arall.

 “Os na allwch chi fynd o’ch cartref heb gymorth, mae’n mynd yn anoddach cynnal unrhyw fath o fywyd cymdeithasol, a dyma’r rheswm pam fod rhai pobl yn mynd i deimlo’n unig ac ar wahân unig.

 “Mae gwefan Dewis Cymru yn ymwneud â chyfeirio pobl at y math iawn o gefnogaeth a chyngor all helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol, gan gyfeirio pobl at weithgareddau a chlybiau/ cymdeithasau sydd ar gael yn ein cymunedau, a chael pobl yn rhan o weithgareddau a fydd yn helpu eu hiechyd a’u lles cyffredinol.”

 Gall pobl chwilio am yr wybodaeth hon fesul sir. Mae gwefan Dewis hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ystod eang o bynciau dan y penawdau canlynol: Bod yn Iach, Bod yn Ddiogel, Bod Gartref, Rheoli’ch Arian, Plant a Theuluoedd ac Edrych ar ôl Rhywun.