Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Ymateb i Symud Cymru Ymlaen

Dyddiad: 15/03/2017

Datganiad gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gweithiwch efo ni i wireddu’r Weledigaeth Gludiant, meddai Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Cynghorydd Dilwyn Roberts:

“Rwyf yn croesawu datganiad ‘Symud Gogledd Cymru Ymlaen, Ein Gweledigaeth ar gyfer Metro Gogledd Cymru a Gogledd-ddwyrain Cymru’ Llywodraeth Cymru” meddai’r Cynghorydd Dilwyn Roberts, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

“Mae'r ymrwymiad yn y weledigaeth i sicrhau buddion diwylliannol yn sgil cludiant yn bwysig iawn i mi. Mae arnaf eisiau gweld cysylltiadau cludiant gwell yng ngogledd Cymru er mwyn i’n pobl ifanc allu parhau i fyw yn yr ardal a chymudo’n hawdd i swyddi da, a hynny heb orfod symud o ogledd Cymru i ennill bywoliaeth ac er anfantais i’n hiaith a’n diwylliant.

“Mae gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i wella cludiant yng ngogledd Cymru yn flaenoriaeth i mi. Mae’r ddogfen weledigaeth, ‘Symud Gogledd Cymru Ymlaen’ yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i gyfres o brosiectau a buddsoddiadau sydd wedi’u nodi eisoes gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a’i bartneriaid fel elfennau hanfodol i gynnal a datblygu economi gogledd Cymru.

“Mae Gweledigaeth Dwf Gogledd Cymru, a gyhoeddwyd y llynedd gan y Bwrdd Uchelgais yn amlwg wedi dylanwadu ar Weledigaeth Gludiant Llywodraeth Cymru. Mae mabwysiadu amcanion y Bwrdd Uchelgais yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn rhoi gogledd Cymru yn gyfartal â’r dinas-ranbarthau yn ne Cymru o ran buddsoddi.

“Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi datblygu ystod o bartneriaethau, gan gynnwys partneriaethau gyda’r chwe awdurdod lleol, cynrychiolwyr busnes, Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy a phartneriaethau trawsffiniol eraill, i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a San Steffan. Mae dogfen weledigaeth Llywodraeth Cymru yn dangos bod y dull partneriaeth yn symud ein blaenoriaethau cludiant yn eu blaenau.

“Rwyf yn edrych ymlaen at weithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet i sicrhau cyllid ar gyfer y rhaglen fuddsoddi ac i sicrhau bod y weledigaeth yn cael ei gwireddu o fewn y graddfeydd amser”.

Meddai’r Cynghorydd Samantha Dixon, Cadeirydd Tasglu Rheilffordd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy

“Rwyf yn croesawu cefnogaeth Ysgrifennydd y Cabinet i gynigion ymgyrch fuddsoddi Trac Twf 360, sydd wedi’u hadlewyrchu’n llwyr yn rhaglen y weledigaeth ar gyfer gwella’r rheilffyrdd.

“Mae’r cynigion ar gyfer y rheilffordd a’r metro arfaethedig yn gryf o ran y cyd-destun ehangach yng ngogledd Cymru, gan wella’r cysylltiadau â Phwerdy Gogledd Lloegr ac economi gweithredol a thrawsffiniol Mersi a’r Ddyfrdwy.”

Meddai’r Cynghorydd Derek Butler, Cadeirydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy

“Mae’r ddogfen weledigaeth yn fwy credadwy ac yn well oherwydd ei bod yn cydnabod economi gweithredol a thrawsffiniol Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae yna filoedd o bobl yn cymudo ac yn croesi’r ffin bob dydd.

“Os ydym ni’n parhau i gydweithio, ar draws ffiniau, fel cynghorau, llywodraethau a chymunedau, i gysylltu’r buddsoddiadau cludiant sydd arnom ni eu hangen i ddatblygu ein heconomïau a rennir, byddwn yn llwyddo ac yn gwella ansawdd bywyd pobl.”