Dathlu ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth yng Ngwynedd

Dyddiad: 09/05/2022
Meleri Fflur 2
Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae teuluoedd ar draws y wlad wedi dioddef yn enbyd oherwydd effaith y pandemig.

 Gyda phobl yn methu â gweld eu hanwyliaid, ysgolion ar gau a dulliau cefnogi yn anodd eu cyrraedd, mae cymunedau ar draws Cymru wedi darganfod ffyrdd eraill o gefnogi'r naill a'r llall yn ystod y cyfnod mwyaf heriol hwn. Mae hyn hyd yn oed yn fwy perthnasol i deuluoedd sy'n maethu.

 Mae llawer wedi defnyddio'r cyfnod anodd hwn fel cyfle i greu'r 'normal newydd' mwy cadarnhaol - nid yn unig yn eu bywydau eu hunain ond ym mywydau plant lleol. Yn ôl Maethu Cymru, fe wnaeth dros 350 o deuluoedd yng Nghymru ddechrau maethu gyda'u hawdurdod lleol yn ystod pandemig Covid-19.

 Yn ystod y Bythefnos Gofal Maeth hon (9-22 Mai), mae Maethu Cymru eisiau dathlu'r gwahaniaeth mae gofalwyr maeth wedi'i wneud i fywydau plant yng Ngwynedd. O ofalwyr maeth sydd wedi dangos ymroddiad dros sawl blwyddyn i'r rhai sydd yn dechrau ar eu siwrnai maethu i helpu i roi gwell dyfodol i blant.

 Ymgyrch codi ymwybyddiaeth gofal maeth mwyaf y DU yw'r Bythefnos Gofal Maeth, a gynhelir gan yr elusen maethu blaenllaw, The Fostering Network. 'Cymunedau maethu' yw'r thema eleni a bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth.

 Mae'n gobeithio tynnu sylw at yr amryw ffyrdd y mae pobl yn y gymuned maethu wedi cefnogi'r naill a'r llall yn ystod pandemig Covid-19 - ac amlygu'r angen am fwy o ofalwyr maeth ymroddgar.

 Dywedodd Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd: "Yn sicr, mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol ond rydym wedi gweld cymaint o dosturi ac anhunanoldeb gan ein gofalwyr maeth yng Ngwynedd ac ar draws Cymru. Maent wedi agor eu drysau i blant a rhoi lle diogel iddynt yn ystod pandemig Covid-19 tra'r oedd gweddill y wlad yn cael trafferth gweld eu teuluoedd eu hunain hyd yn oed.

 "Mae maethu wedi gorfod addasu ar gyfer yr amgylchiadau rhyfedd yr ydym wedi'u hwynebu ac mae ein gofalwyr maeth wedi camu i mewn i ddarparu gofal a chefnogaeth ragorol i blant a theuluoedd oedd eu hangen. Rydym eisiau dweud diolch o waelod calon iddynt a datgan ein gwerthfawrogiad am bopeth maent wedi'i wneud."

Cyngor Gwynedd yw un o'r 22 tîm awdurdod lleol yng Nghymru, sy'n cydweithio fel Maethu Cymru, rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu nid-er-elw.

 Mae Maethu Cymru eisiau annog mwy o bobl i fod yn ofalwyr maeth i'w hawdurdod lleol fel bod plant yn gallu aros yn eu hardal leol, yn agos at eu ffrindiau a'u teuluoedd ac aros yn eu hysgolion. Gall hyn helpu plant a phobl ifanc gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth yn ystod cyfnod sydd fel arall yn gyfnod cythryblus.

 Un gofalwr maeth a benderfynodd agor ei chalon a'i chartref i ofalu am blant a phobl ifanc yn y deunaw mis diwethaf yw Meleri Fflur Williams, 29 o'r Bala. Daeth Meleri yn ofalwr maeth gyda Maethu Cymru Gwynedd yn 2021.

 "Cefais fy nghymeradwyo fel gofalwr maeth yn ystod y cyfnod clo, oedd yn golygu y gallwn ddarparu gofal ysbaid i ofalwyr maeth lleol eraill. Mae tîm Maethu Cymru Gwynedd wedi bod yno pryd bynnag oedd gen i unrhyw gwestiynau neu bryd bynnag yr oeddwn yn teimlo mod i angen cefnogaeth neu gael sgwrs ar ôl i blentyn adael.

 "Byddwn yn annog pobl i faethu gyda'u hawdurdod lleol. Mae'r gefnogaeth yr ydych yn ei chael yn wych ac mae hefyd yn golygu bod y plant yn gallu aros yn eu cymunedau lleol, a dyma yr ydym ei angen i bob plentyn."

 Yn y cyfamser, mae Sian Edwards, sydd hefyd yn dod o'r Bala, yn ofalwr maeth profiadol ers 19 mlynedd. Ar y cyd â thîm Maethu Cymru Gwynedd, mae Sian bellach yn cefnogi gofalwyr maeth newydd yn yr ardal leol.

 "Yma yn y Bala, rydym yn lwcus i gael grŵp mor rhyfeddol o ofalwyr maeth yn yr ardal. Pob un o wahanol oedran, rhai yn gwneud ysbaid, ac eraill yn ei wneud yn llawn amser. Mae’r cwbl yn ymwneud â chael grŵp o wahanol bobl gyda set sgiliau gwahanol. Dwi wirioneddol yn teimlo fod hynny gennym yn Bala ac os ydych yn frwdfrydig, gallwch danio brwdfrydedd ymhlith eraill hefyd.

 "Yn ystod y pandemig, daeth y gymuned honno o ofalwyr maeth eraill o'ch cwmpas hyd yn oed yn bwysicach. Fel grŵp o ffrindiau, fe wnaethom wirioneddol gamu i'r bwlch.

 "Un o'r pethau gorau am fod yn ofalwr maeth yn Bala yw bod y plant â'u traed ar y ddaear ac yn teimlo'n rhan o'r gymuned, a bod ganddynt bobl yn edrych ar eu holau. Mae hynny'n eu helpu i deimlo'n fwy diogel ac mae'n helpu gyda'u datblygiad. Mae hefyd yn eu helpu i dyfu fel aelodau cyfrifol o'r gymuned. Rydym i gyd eisiau teimlo ein bod yn perthyn, a'n bod yn perthyn i rywbeth."

 Ychwanegodd Alastair Cope, Pennaeth Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu awdurdodau lleol: "Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli mai eich awdurdod lleol, eich cyngor lleol sy'n gofalu am blant pan fydd eu teuluoedd yn cael trafferthion neu pan fydd plant yn byw mewn amgylchiadau camdriniol ac esgeulus, a'ch awdurdod lleol chi sy'n dod o hyd i le diogel iddynt ac yn gyfrifol ohonynt.

 "Mae yna gyfoeth o wybodaeth yn nhîm maethu awdurdodau lleol Maethu Cymru a gweithwyr cymdeithasol penodol sydd yn cydweithio gyda theuluoedd lleol ac ysgolion lleol i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol. 

 "Drwy faethu yn lleol, rydych yn helpu plant i aros yn eu cymuned, gyda'r amgylchedd, acen, ysgol, iaith, ffrindiau a'r gweithgareddau maent yn eu hadnabod. Mae hyn yn eu cadw mewn cysylltiad, yn meithrin sefydlogrwydd a hyder.

 "Byddwn yn annog pobl nid i faethu yn unig, ond i faethu gyda'u hawdurdod lleol, sy'n rhan o Maethu Cymru, sefydliad nid-er-elw sy'n gyfrifol am blant yn ein gofal."

 I ddarganfod sut allwch chi faethu yng Ngwynedd, ewch i: maethucymru.gwynedd.llyw.cymru

 

LLUNIAU:

Meleri Fflur – Daeth Meleri Fflur Williams o’r Bala yn ofalwr maeth gyda Maethu Cymru Gwynedd yn 2021.