Cyngor Gwynedd yn ail-ethol y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn Arweinydd

Dyddiad: 19/05/2022
Dyfrig Siencyn1

Mae’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn wedi ei ail-ethol yn Arweinydd ar Gyngor Gwynedd. Fe’i etholwyd ar 19 Mai yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor llawn yn dilyn yr etholiadau lleol diweddar.

Yn Gynghorydd Gwynedd dros ward Gogledd Dolgellau, mae’r Cynghorydd Siencyn wedi bod yn Arweinydd y Cyngor ers 2017, ac mae’n arwain grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor.

Wrth gael ei ail-ethol gan ei gyd-aelodau, dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Mae’n fraint cael fy ail-ethol i arwain Cyngor Gwynedd, ac rydw i’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’m cyd-aelodau a swyddogion y Cyngor dros y blynyddoedd nesaf.

“Mae’r etholiad diweddar wedi gweld nifer o wynebau newydd yn cael eu hethol i gynrychioli cymunedau Gwynedd. Rydw i’n hynod falch fod yna gynnydd arwyddocaol yn y nifer o ferched ar y Cyngor ynghyd â nifer o aelodau newydd ifanc, a bydd pob un ohonynt yn dod â phrofiadau a phersbectif newydd fydd yn cyfoethogi ein gwaith fel Cyngor.

“Does dim dwywaith y bydd pob un o’r aelodau yn gwneud cyfraniad a dwi’n edrych ymlaen at gydweithio a thrafod gyda’m cyd-gynghorwyr ar draws y Cyngor er budd cymunedau Gwynedd.

“Hoffwn i hefyd gydnabod cyfraniad sylweddol y nifer hynny o gynghorwyr wnaeth ymddeol neu na fydd yn dychwelyd yn 2022 – mae ein dyled yn fawr iddynt am eu gwaith caled a’u hymrwymiad ar hyd y blynyddoedd i wasanaeth cyhoeddus.

“Fel Cyngor, gallwn ymfalchïo yn yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni dros y blynyddoedd diwethaf, er gwaetha Covid-19 a’r wasgfa ariannol. Yn wir, fe amlygodd y pandemig pa mor bwysig ydi llywodraeth leol wrth ddarparu gwasanaethau, ac yn sicr fod cynghorau yn haeddu parch dyladwy ac wrth gwrs y cyllid i gyflawni.

“Mae egwyddorion clir sy’n gyrru ein gwaith yma yng Nghyngor Gwynedd a byddwn yn parhau wrth arwain wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar bob lefel.

“Rydym hefyd yn falch ein bod wedi arwain ar gynnig datrysiadau i’r argyfwng ail-gartrefi a byddwn yn parhau gyda’r gwaith allweddol yma er budd ein cymunedau a phobl Gwynedd.

“Byddwn yn gweithio i sicrhau swyddi o werth uchel i bobl yr ardal ac yn arwain ar greu diwydiant twristiaeth cynaliadwy sy’n dod a budd a pharch i’n cymunedau.

“Ond does dim amser i orffwys ar ein rhwyfau – mae gennym waith sylweddol o’n blaenau eto wrth sicrhau ein bod yn gwella ac yn rhoi pobl Gwynedd yn gyntaf yng ngwir ystyr y gair. Mae yn argyfwng costau byw yn ein wynebu; argyfwng tlodi ynni ac argyfwng newid hinsawdd, ond gwnawn hynny gyda hyder.

“Rwyf rŵan yn edrych ymlaen at sefydlu Cabinet newydd y Cyngor a gweithio gyda’r holl gynghorwyr i’r gwaith sydd o’n blaenau i gyfrannu at greu Gwynedd llewyrchus, Gwynedd ofalgar, Gwynedd hyderus a Gwynedd Gymraeg.”

Bydd y Cynghorydd Siencyn yn cyhoeddi aelodau Cabinet y Cyngor dros yr wythnosau nesaf.

LLUN: Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn