Cadw'n ddiogel wrth fwynhau traethau Gwynedd

Dyddiad: 30/05/2022
Ysgol Nefyn
Gyda gobaith am dywydd braf dros y gwyliau hanner tymor a misoedd yr haf, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion y sir a phobl sy’n ymweld, i gymryd gofal os byddant yn mynd draw i fwynhau ar y traeth.

Bydd arwyddion clir wedi eu gosod ar nifer o draethau Gwynedd gyda wardeiniaid y Cyngor yn goruchwylio'r mannau traethau mwyaf poblogaidd. Yn ymuno gyda staff y Cyngor, mae criw o greaduriaid y môr sy’n rhoi help llaw i’r Gwasanaeth Morwrol i ddwyn sylw at y ffordd orau o fwynhau’r traeth yn ddiogel.

Y llynedd oedd y flwyddyn gyntaf i Dewi y Dolffin, Seren y Seren Fôr ac Olwen yr Octopws ymuno gyda’r tîm gan ymweld â rhai o brif draethau Gwynedd drwy gydol yr haf. Bydd cymeriad newydd direidus yn ymuno gyda’r criw dros yr wythnosau nesaf a bydd rhagor o’u hanes i’w glywed yn fuan.

Dywedodd Barry Davies, Rheolwr Gwasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd:

“Mae niferoedd fawr o bobl yn ymweld â’n traethau bob blwyddyn, ac ar ddechrau’r tymor rydym unwaith yn rhagor yn awyddus i atgoffa pawb sy’n bwriadu mynd i lan y môr i gynllunio o flaen llaw gan wirio rhagolygon y tywydd, y llanw ac i drin y môr ac yr arfordir gyda pharch.

“Mae arwyddion rhybudd clir wedi eu gosod mewn amryw o draethau a bydd ein staff yn goruchwylio’r mannau mwyaf poblogaidd i gynghori aelodau'r cyhoedd o’r peryglon, ond gyda bron i 180 milltir o arfordir, ni all ein wardeiniaid traeth fod ym mhobman ar unwaith.

“Fel rhan o’r ymdrech i annog pawb sy’n ymweld a traethau Gwynedd i gymryd pwyll cyn mentro i’r dŵr fe wnaethom gyflwyno triawd o gymeriadau i rannu negeseuon diogelwch y llynedd.

“Bydd llawer iawn o blant yn mynd i lan-y-môr wrth i’r dywydd gynhesu, ac wrth gwrs bydd llawer o blant o ardaloedd eraill yn dod i Wynedd ar eu gwyliau ac yn cael ymweld a’n traethau. Rydym yn awyddus eu bod yn mwynhau popeth sydd gan ein traethau hyfryd i’w cynnig ond hefyd mae yn allweddol bwysig eu bod yn cadw’n ddiogel ac yn mynd adra yn saff ar ddiwedd y dydd.

“Mi fydd y cymeriadau Seren, Dewi ac Olwen yn cadw cwmni i staff traethau’r Cyngor gan siarad efo plant a dysgu iddyn nhw sut i gadw’n ddiogel. Os ydi plant a rhieni yn gweld y triawd, peidiwch bod yn swil, plîs dewch draw i ddweud ‘helo’ a bydd croeso i gael hun-lun.

“Felly mwynhewch, ond byddwch yn ofalus, ystyriwch y rhai o'ch cwmpas a pheidiwch â rhoi eich hun ac eraill mewn perygl.”

Cyn mynd i’r traeth, cofiwch:

  • Baratoi - edrychwch ar ragolygon tywydd, amseroedd llanw a darllenwch arwyddion a rhybuddion lleol;
  • Cadwch lygad gofalus ar eich teulu ac eraill - ar y traeth ac yn enwedig os ydych yn mentro fewn i’r mor;
  • Peidiwch â gadael i aelod o’ch teulu nofio neu ymdrochi ar ben eu hunain. Er bod yr haul yn tywynnu mae dŵr y môr yn oer iawn yn enwedig yr adeg yma o’r flwyddyn;
  • Peidiwch â defnyddio offer enchwythu (inflatables) heb fod cortyn diogelwch wedi ei angori i’r lan a bod oedolyn yn eich goruchwylio;
  • Peidiwch â nofio neu fentro i’r môr lle mae baner goch neu unrhyw arwydd arall yn cynghori yn erbyn nofio neu ymdrochi yn cael ei arddangos;
  • Mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofyn am Wylwyr y Glannau.

Am fwy o wybodaeth am draethau yng Ngwynedd ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/morwrol

Lluniau – Disgyblion rhai o ysgolion Gwynedd gyda rhai o’r cymeriadau hoffus sy’n eu dysgu am ddiogelwch traethau a Barry Davies, Rheolwr Gwasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd.