Ardal Ni 2035 – a ydych wedi rhoi eich barn am eich ardal leol?

Dyddiad: 25/05/2022
ArdalNi

Mae nifer fawr o drigolion Gwynedd wedi manteisio yn barod ar y cyfle i roi eu barn ar sut i wneud eu hardal leol yn lle gwell i fyw.

Mae Cyngor Gwynedd yn galw ar drigolion y sir - o Ben Llŷn i Benllyn ac o Aberdyfi i Abergwyngregyn – i lenwi holiadur ‘Ardal Ni 2035’. Mae’n rhoi cyfle i bobl Gwynedd ddweud beth sy’n dda am eu hardal leol, beth sydd ddim cystal a beth sydd angen newid er mwyn gwneud eu hardal yn lle gwych i fyw ynddo erbyn 2035?

Mae’r ymarferiad ymgysylltu yma’n canolbwyntio ar gymunedau unigol o fewn y sir ac sy’n holi barn pobl Gwynedd am ddyfodol eu hardal leol. Gall pobl Gwynedd lenwi’r holiadur:

 

  • ar-lein drwy ymweld â dweudeichdweud.gwynedd.llyw.cymru a dewis eu cymuned leol o’r ddewislen;
  • drwy geisio copi papur o’r llyfrgell neu Siop Gwynedd lleol;
  • drwy ffonio Galw Gwynedd (01766 771 000) i ofyn am gopi papur drwy’r post.
  • Os ydych eisiau’r holiadur mewn iaith neu fformat arall e.e. fersiwn hawdd ei ddarllen, anfonwch e-bost i: EichBarn@gwynedd.llyw.cymru

 

Bydd yr holl ymatebion yn siapio’r gwaith o flaenoriaethu a datblygu 13 cynllun adfywio lleol ar gyfer cymunedau Gwynedd dros y 15 mlynedd nesaf. Y cam nesaf wedyn fydd cydweithio a chyd-ddatblygu datrysiadau gyda sefydliadau, grwpiau ac unigolion.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Mae’n galonogol gweld bod nifer o drigolion y sir eisoes wedi rhoi eu barn am eu hardal leol drwy cymryd y cyfle i lenwi holiadur Ardal Ni.

“Bwriad ‘Ardal Ni 2035’ ydy gosod y pwyslais yn sgwâr ar y lleol. Drwy adnabod datrysiadau o lawr gwlad i fyny, gallwn adeiladu ar yr hyn sy’n dda, mynd i’r afael â’r pethau sydd ddim cystal a sbarduno’r cydweithio lleol fydd yn adfywio ein cymunedau.  

“Rwy’n annog unrhyw un sydd heb fanteisio ar y cyfle i dreulio ychydig o funudau i ddweud eu dweud drwy fynd ati i lenwi holiadur ‘Ardal Ni 2035’.

“Mae’r cwestiynau yn syml ac yn hawdd eu dilyn, a drwy gwblhau’r holiadur byddwch yn cyfrannu at y nod o sicrhau fod adfywio lleol yn seiliedig ar eich blaenoriaethau chi fel y bobl sy’n byw yn y cymunedau hyn.”   

Yn ogystal â chlywed barn pobl Gwynedd am beth y dylai blaenoriaethau adfywio fod ar gyfer eu hardaloedd, mae holiadur byr hefyd ar agor i’w lenwi ar wefan dweudeichdweud.gwynedd.llyw.cymru  sy’n holi am anghenion tai pobl yn lleol. Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio gan Adran Tai ac Eiddo’r Cyngor wrth baratoi cynlluniau tai mewn cymunedau yn y sir.

Bydd yr holiaduron ar agor tan ddiwedd mis Mehefin 2022.